Person som sätter dit en hörapparat i örat
Pressmeddelande 2019-12-10

Inget vårdval för utprovning av hörapparat

Det blir inget vårdval för utprovning av hörapparat. I varje fall inte för närvarande. Det slog regionstyrelsen fast på tisdagen sedan frågan utretts.

Anledningen till utredningen var de tidvis långa väntetiderna och att Region Kalmar län haft svårt att upprätthålla vårdgarantin om högst 90 dagar till första besök. Det var 2013 som väntetiderna började öka i Kalmar och var som mest uppe i 18 månaders väntan. I Västervik började väntetiderna öka under 2017 och i Oskarshamn har de som mest varit åtta månader.

Sedan dess har hälso- och sjukvårdsförvaltningen jobbat intensivt med frågan. Fem nya audionomtjänster har inrättats varav tre lyckats besättas och ett avtal med ett privat företag om utprovning har handlats upp.

Insatserna har också gett resultat. I oktober i år var väntetiden två-tre månaderna i Västervik, Oskarshamn och Vimmerby. I Kalmar var väntetiden fyra månader, men beräknas vara nere i tre månader innan årsskiftet. Det skulle i så fall innebära att Region Kalmar län klarar vårdgarantin.

Utredningen pekar på att det huvudsakliga problemet är för få audionomer i landet. Från andra regioner ser man att vårdval har lett till att audionomer har bytt från en offentlig anställning till en privat, men att tillgängligheten i det längre perspektivet inte ökat.

Fokus för Region Kalmar län bör därför vara att rekrytera audionomer till de tjänster som inte är besatta, förstärka samverkan mellan länets olika mottagningar och upphandla ett avtal med en extern vårdgivare som kan stötta vid behov. I nuläget finns ingen anledning att införa vårdval. Frågan kan på nytt övervägas om väntetiderna ökar igen och åtgärderna inte har effekt.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för att införa vårdval. Vänsterpartiet reserverade sig mot att vid behov använda extern vårdgivare och ville helt utesluta möjligheten till vårdval.

Nytt förslag till ny psykiatrilokaler i Västervik

Regionstyrelsens ställde sig enhälligt bakom ett ändrat förslag när det gäller nya psykiatrilokaler i Västervik.

Tidigare förslag innebar en gemensam byggnad på åtta våningar där all specialistpsykiatri skulle samlas. Under arbetets gång har ett antal komplicerande faktorer kommit fram. Inte minst handlar det om synpunkter om lokalernas utformning som kan vara begränsande för verksamheten. Länsstyrelsen har också ställt krav på att en ny detaljplan måste tas fram för området på grund av byggnadshöjden.

För att anpassa bygget till kraven har ett nytt förslag tagits fram som innebär att huset istället får sex våningar med lokaler för rättspsykiatri, heldygnsvård och öppen vuxenpsykiatri.

I en andra etapp sker en ombyggnad av lokaler inom sjukhusområdet för barn- och ungdomspsykiatrin öppenvård och anorexi- och bulimicenter.

Enligt tidplanen skulle då båda etapperna vara klara senare halvan av 2025. I det förslag till nytt inriktningsbeslut som nu går vidare till regionfullmäktige beräknas kostnaderna för etapp 1 med ett nytt hus landa på drygt 1,2 miljarder i dagens penningvärde. Kostnaden för etapp 2 som omfattar ombyggnader kommer att presenteras senare.

I april beräknas regionfullmäktige besluta om att genomföra psykiatribygget i Västervik.

Vårdval uppdaterades

Inför årsskiftet uppdaterades och fastställdes uppdragsbeskrivningar får de olika vårdval som finns inom Region Kalmar län.

När det gäller Hälsoval Kalmar län – alltså de offentliga hälsocentralerna och de privata primärvårdsmottagningarna – innebär det att hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar införs och att ersättningar kopplade till detta införs.

När det gäller Vårdval psykisk hälsa primärvård rör det sig bara om smärre ändringar. Samma sak gäller Vårdval tandvård i Kalmar län som avser barn, ungdomar och unga vuxna till och med 23 års ålder.

Motioner och medborgarförslag

Två motioner och ett medborgarförslag behandlades av regionstyrelsen på tisdagen:

  • En motion från kristdemokraterna Jimmy Loord och Anders Andersson om stärkt samverkan med civilsamhället besvaras med en redovisning av hur Region Kalmar län i dag samverkar både organiserat, med organisationsstöd och inom olika projekt med olika organisationer och föreningar. Det pekas också på nya pilotverksamheter som är på väg att dras igång. Kristdemokraterna ville tillsammans med SD att motionen skulle bifallas.
  • Den återremitterad motionen från Per-Gustav Johansson (M) om mer vildsvinskött på menyn i Region Kalmar läns kök har kompletterats med ett mer utvecklat svar kring hur Region Kalmar län på ett bredare plan kan bidra till att det erbjuds och serveras mer vildsvinskött i hela länet. M, KD och SD var dock inte nöjda med detta svar utan reserverade sig till förmån för eget förslag.
  • Ett medborgarförslag om att medarbetarna ska kunna avstå från semesterersättningen för att få ut fler semesterdagar avslogs av regionstyrelsen. Styrelsen menar att det inte är genomförbart i dagsläget dels av juridiska skäl och dels att för att det på grund av det praktiskt skulle vara svårt att lösa i önskvärd utsträckning. Vänsterpartiet ville bifalla medborgarförslaget.

Både motionerna och medborgarförslaget går nu vidare till regionfullmäktige för slutbehandling.

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet