Pressmeddelande 2019-01-09

Intensivvården i länet organiseras om

Ett tydligare intensivvårdsuppdrag med patientsäkerheten i fokus. Det är grunden när intensivvården i länet föreslås organiseras om.

Förslaget kommer från Oskarshamns sjukhus där ledningen under hösten noggrant gått igenom situationen vid intensivvårdsavdelningen utifrån patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Samtliga verksamhetschefer står bakom slutsatserna i utredningen.

Förslaget innebär att intensivvårdsuppdraget i länet i fortsättningen vilar på Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus. För att trygga vården för medicinska patienter i Oskarshamn med behov av övervakning eller stabilisering inför vidare transport skapas en ny övervakningsenhet – intermediär enhet – ­med två vårdplatser. Förändringen ligger i linje med den medicinska utvecklingen i landet de senaste decennierna.

Under en följd av år har beläggningen på intensivvårdsavdelningen i Oskarshamn minskat. Under perioden 1 januari 2016-30 november 2018 var den 33 procent. Det innebär att 1,3 av de fyra vårdplatserna i genomsnitt var belagda. Under 246 dagar fanns det överhuvudtaget inga patienter på avdelningen. Bara under 24 av de 1065 dagar som beläggningsstatistiken omfattar var samtliga fyra platsers belagda. I många fall har inte heller de patienter som legat på IVA egentligen varit i behov av intensivvård.

Förslaget innebär ingen förändring av sjukhuset akutuppdrag, operationsverksamhet eller annan verksamhet. Sedan 2004 bedrivs inte någon akutkirurgi eller kirurgisk intensivvård i Oskarshamn. Intensivvårdsavdelningen har istället haft en renodlad medicinsk inriktning, så kallad MIVA. Skadade i samband med trafikolyckor, arbetsplatsolyckor eller bränder förs med ambulans direkt till Länssjukhuset i Kalmar eller Västerviks sjukhus.

I juni 2018 öppnades fyra speciella hjärtintensivplatser på medicinkliniken i Oskarshamn. Därmed fick länets tre sjukhus en likartad organisation för omhändertagande av patienter med akut hjärtsjukdom. Dessa patienter hade tidigare vårdats på IVA. Någon förändring av de fyra platser på IVA skedde inte då. Förändringen som nu föreslås innebär att Oskarshamns sjukhus i fortsättningen kommer att ha lika många vårdplatser som innan de nya platserna på medicinkliniken skapades.

Under en följd av år har det också varit svårt att bemanna IVA i Oskarshamn på grund av en nationell brist på specialistutbildade sjuksköterskor. I nuläget är mer än hälften av tjänsterna bemannade av personal från olika bolag. Denna situation har skapat svårigheter med kontinuiteten på avdelningen och innebär därmed risker ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Kostnaderna för hyrpersonalen på IVA har ökat kraftigt de senaste åren. För 2018 var kostnaden 6,3 miljoner och för 2019 beräknas den bli 10 miljoner.

Regionstyrelsen kommer att samlas till ett extra sammanträde den 30 januari för att ta ställning till utredningens förslag och regionfullmäktige tar det definitiva beslutet den 31 januari.

Uppdaterad 24 januari 2019 Lämna synpunkter på innehållet