Nyhet 2020-11-16

Intresserad av att få etablera Matens hus?

Senast den 30 november kan offentliga aktörer, stiftelser eller annan icke vinstdrivande huvudman skicka in en intresseanmälan för att få etablera Matens hus.

Matens hus är ett koncept som vill öka intresset och marknaden för mat från Kalmar län samt bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion. Det är också en del i arbetet med vårt läns livsmedelsstrategi, där det övergripande målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. En förstudie "Förutsättningar för ett Matens Hus i Kalmar län" har genomförts och redovisar tre konceptspår där individen kan möta maten, från ett unikt fysiskt besöksmål med nationell dragningskraft till mer decentraliserade, regionala och digitala initiativ. De kan genomföras på olika ambitionsnivåer och kan också kombineras, helt eller delvis.

Den regionala utvecklingsnämnden har avsatt medel för fortsatt arbete med Matens hus och välkomnar intresserade aktörer att arbeta vidare med frågan. Arbetet genomförs i flera steg där intresseanmälan är första steget.

Efter intresseanmälan utses maximalt fem aktörer som vardera får 75 000 kronor för att ta fram varsin skiss till genomförandeplan. Region Kalmar län avsätter ett maximalt belopp om totalt 500 000 kronor som fördelas mellan ett eller flera vinnande bidrag för att ta fram konkret genomförandeplan för Matens hus. Region Kalmar läns ambition är därefter att medfinansiera den reella satsningen med maximalt 7,5 MSEK totalt under tidsperioden 2022-2026, förutsatt en långsiktigt hållbar affärsplan och att annan finansiering finns till minst 50 %.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet