Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ola Nordqvist med avhandlingen.
Pressmeddelande 2022-11-10

Läkemedelsrelaterad D-vitaminbrist och frakturer

Ola Nordqvist, apotekare vid Region Kalmar län disputerar den 11 november vid Linnéuniversitet.

- Jag har studerat hur patienter som använder läkemedel, som kan leda till D-vitaminbrist och benskörhet, tas om hand i sjukvården. Sammantaget visar avhandlingen att dessa risker ofta förbises och att patienterna inte följs upp på ett optimalt sätt. Ett verktyg för att läkare enkelt ska kunna hitta patienter med hög risk för benskörhetsfrakturer har också tagits fram som en del i avhandlingen, säger Ola Nordqvist.

Att vissa läkemedel påverkar omsättningen av D-vitamin, men också motverkar de positiva effekterna som D-vitamin normalt ger har varit känt länge. Att läkemedlen också kan påverka skelettet negativt och öka risken för benskörhet och frakturer är också känt. Medicinska riktlinjer uppmanar till provtagning och behandling med D-vitamin för den här riskgruppen. Men hur väl följs uppmaningen och vilka risker finns egentligen?

- Jag började med en bred ansats och kartlade hur sambandet mellan det totala antalet läkemedel och nivåerna av D-vitamin ser ut hos äldre. Ett svagt samband hittades då som visade att ju fler läkemedel, desto lägre halt av D-vitamin, säger Ola Nordqvist

I nästa steg låg fokus på tre grupper av riskläkemedel och hur provtagning och behandling med D-vitamin såg ut hos patienter, som använde dessa. Färre än en av femton provtogs och bara en av tre fick behandling. Det fanns också skillnader mellan de tre läkemedelsgrupperna.

För att undersöka de här skillnaderna intervjuades läkare inom primärvården. Medvetenhet om, och inställningar till riskerna, men också det upplevda ansvaret för behandlingarna var tre viktiga aspekter, som lyftes fram som förklaringar. Riskerna för frakturer sågs som viktigare än riskerna för D-vitaminbrist.

I den sista studien undersöktes därför riskfaktorer för frakturer hos patienter som använder en särskild typ av riskläkemedel, som ofta används vid epilepsi, men också som smärtstillande och vid behandling av ångest. Studien visade att det skiljer nästan 50 gånger mellan patienterna med lägst risk att få fraktur och de med högst. Både vilken sorts läkemedel som används och vilken diagnos som patienten har spelar roll. Utifrån riskfaktorerna togs ett helt nytt skattningsverktyg fram, som kan användas för att hitta rätt patienter att utreda och behandla.

- Resultaten från avhandlingen kan användas för att uppmärksamma riskerna, men också ge sjukvården verktyg och underlag till strategier för att undvika biverkningar genom att ge patienterna en bättre och mer individualiserad vård, säger Ola Nordqvist.

Mer information

Ola Nordqvist, apotekare, Region Kalmar län                                             
076-103 33 71                   

Uppdaterad 10 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet