Pressmeddelande 2021-03-09

Länets akutmottagningar bland de bästa

Akutmottagningarna i länet rankas i flera avseende bland de allra bästa i landet. Det framgår av Nationell patientenkät som presenterades på måndagen.

När det gäller helhetsintrycket så rankar patienterna regionens akutmottagningar på andra plats i landet.

I samtliga sju dimensioner ligger Region Kalmar län över genomsnittet i landet. När det gäller enskilda dimensioner så får man högsta siffran i landet när det gäller information och kunskap.

- Det är ett väldigt bra resultat, i synnerhet då enkäten gjorts under pandemin där verksamheten på akutmottagningarna har fått anpassas efter situationen. Medarbetarna på våra akutmottagningar har anledning att känna sig mycket stolta i dag, det är deras insats som patienterna värderat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Han pekar på det kontinuerliga förbättringsarbetet vad gäller patientsäkerhet och bemötande som bakgrund till de goda resultaten.

- I det arbetet är enkätsvaren och de öppna svaren där patienterna själv får formulera sig i patientenkäten viktiga synpunkter för att ständigt utveckla och förbättra oss.

De sju dimensioner som enkäten redovisar rymmer inom sig vardera ett antal frågor där svaren sedan räknas samman till en andel positiva svar.

Så här ser resultaten ut för Region Kalmar län:

Helhetsintryck 89,4 procent (85,7 procent för hela landet). Tvåa i landet.
Frågor om patienten ansåg att behovet av vård blivit tillgodosett, om man kände sig väl omhändertagen och om man skulle tänka sig rekommendera mottagningen till någon annan.

Emotionellt stöd 81,9 procent (78,1 procent). Trea.
Frågor om patienten bemöttes med medkänsla och omsorg och om man fick känslomässigt stöd av läkaren.

Delaktighet och involvering 83,9 (80,8 procent). Trea.
Frågor om man var delaktig i beslutet kring behandlingen, om läkaren gjorde patienten delaktig i behandlingen och om läkaren tog hänsyn till patientens egen erfarenhet sin sjukdom.

Respekt och bemötande 87,1 procent (84,9 procent). Tvåa.
Frågor om patienten fick tillräcklig avskildhet vid samtal med personal om vård och behandling och om bemötandet var respektfullt och värdigt.

Kontinuitet och koordinering 80,1 procent (78,9 procent). Fyra.
Frågor om patienten upplevde att personalen var samstämmig i kommunikationen, om de samarbetade väl och om de var insatta i tidigare kontakter med vården.

Information och kunskap 74,5 procent (70,6 procent). Etta.
Frågor om man fick reda på hur patienterna prioriterades på mottagningen, om man fick svar som man förstod på de frågor man ställde och om man fick tillräcklig information om medicinering och sjukdomen.

Tillgänglighet 87,1 procent (84,9 procent). Sexa.
Frågor om patienten fick möjlighet att ställa de frågor hen önskade, om anhörig fick möjlighet att prata med läkaren och om vårdpersonalen bedömde hälsotillståndet vid ankomsten till akuten.

Fakta/Nationell patientenkät

I höstas skickades totalt 43 702 enkäter ut till patienter i Sverige som nyligen besökt en akutmottagning. I Kalmar län gick enkäten till 1 784 personer, som besökt akutmottagningarna i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik. 644 personer eller 36,1 procent tog möjligheten att svara på frågorna. För hela landet var svarsfrekvensen 35,5 procent.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör                             
0480-44 81 06

Erica Isaksson, basenhetschef, akutkliniken, Länssjukhuset i Kalmar            
0480-814 72

Linda Axelsson, basenhetschef, akutkliniken, Oskarshamns sjukhus          
0491-78 25 20

Martina Sinai, basenhetschef, akutkliniken, Västerviks sjukhus         
0490-862 18

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet