En manlig läkare som ler och talar med en person i en sjukhussal..
Pressmeddelande 2021-09-14

Länets sjukhus får högt patientbetyg

Den öppna specialistvården vid sjukhusmottagningar och privata mottagningar i Kalmar län får högt betyg av patienterna. Det visar Nationell Patientenkät.

Totalt har 4 045 patienter i länet svarat på frågor kring sin upplevelse av sitt senaste besök inom vården, antingen man besökt en mottagning eller varit inlagd.

Region Kalmar län placerar sig bland de bästa i landet inom öppenvården när det gäller dimensionerna delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering, information och kunskap, respekt och bemötande och tillgänglighet.

Också bland de patienter som legat inlagda på sjukhus rankas vården högre än snittet för landet i samtliga dimensioner.

- Det är glädjande att se att vi får så högt betyg av patienterna som besöker sjukhusen. Alla medarbetare har anledning att vara väldigt stolta, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Då patientenkäten har gjorts mitt under pandemin finns också frågor som har direkt koppling till denna ställts. Exempelvis uppger mer än var femte person i Kalmar län att hen undvikit att söka vård på grund av smittrisken.

De som fått enkäten har också haft möjlighet att ge egna kommentarer kring sina erfarenheter av besöket eller inläggningen. Totalt har över 700 sådana kommentarer kommit in. Det rör sig både om beröm och konkreta exempel på förbättringsmöjligheter. Många lovordar bemötandet och professionaliteten inom vården. Bland de kritiska synpunkterna finns en del som tycker att kommunikationen mellan sjukhus och hälsocentral inte fungerat, att informationen som gavs inte var tillräcklig och att bemötandet kunde varit bättre.

- De enskilda kommentarerna är ett värdefullt material att använda i förbättringsarbetet på de olika enheterna, säger Johan Rosenqvist.

Vid sidan av de direkta vårdfrågorna har också patienterna fått säga vad de tycker om sjukhusmaten. Under en rad av år har Region Kalmar län varit överlägsen etta i landet, så även i denna enkät. 82,9 procent av de inlagda patienterna var nöjda med maten, att jämföra med tvåan Region Dalarna där motsvarande siffra var 75,8 procent och genomsnittet för landet, 68,3 procent.

Resultat

Resultaten redovisas som andelen positiva svar. Nedan redovisas resultaten i de sju dimensionerna för Region Kalmar län. Inom varje dimension finns ett flertal frågor som sedan vägts samman.

Specialiserad öppen sjukhusvård – mottagningsbesök

Helhetsintryck 92 procent (90,9 procent för hela landet). Fyra i landet.

Emotionellt stöd 88,1 procent (86,5 procent). Trea.

Delaktighet och involvering 91,2 procent (89,4 procent). Tvåa.

Respekt och bemötande 91,9 procent (91 procent). Femma.

Kontinuitet och koordinering 90,6 procent (88,9 procent). Tvåa.

Information och kunskap 87,5 procent (85,6 procent). Trea.

Tillgänglighet 92,3 procent (90,6 procent). Tvåa.

Specialiserad sluten sjukhusvård - inlagda patienter

Helhetsintryck 91,7 procent (90 procent för hela landet). Fyra i landet.

Emotionellt stöd 89,8 procent (88,2 procent). Trea.

Delaktighet och involvering 84,3 (82,8 procent). Trea.

Respekt och bemötande 84,6 procent (84,3 procent). Sjua.

Kontinuitet och koordinering 85,2 procent (83,3 procent). Fyra.

Information och kunskap 82,1 procent (80,1 procent). Trea.

Tillgänglighet 88,8 procent (86,4 procent). Trea.

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Totalt har 155 000 svar lämnats av patienter som besökt sjukhusen i landet.

I Kalmar län fick 6 294 patienter som besökt öppenvården på sjukhus i länet eller en privat mottagning enkäten och möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. 45,9 procent svarade på frågorna

2 258 patienter som legat inlagda på något av länets sjukhus fick också enkäten. Svarsfrekvens var 51,3 procent. I båda fallen var svarsfrekvensen något högre i Kalmar län än i Sverige som helhet.

Nationell Patientenkät genomfördes under våren 2021.

 

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

0480-41 80 11

https://patientenkat.se/

 

Uppdaterad 16 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet