Lex Maria 2021-04-15

Lex Maria-anmälan efter allvarliga skador

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamn sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient drabbats av allvarliga skador.

Fallet gäller en patient i 50-årsåldern med kroniska grundsjukdomar som utreddes på grund av förhöjda levervärden på medicinkliniken vid Oskarshamns sjukhus.

Under utredningens gång genomgick patienten en leverpunktion som orsakade en akut blödning vilket föranledde en akut levertransplantation med komplikationer i form av omfattande vävnadsskador samt amputationer.

En oberoende granskning beskriver att handläggningen på medicinkliniken har fördröjt att rätt diagnos ställdes och försenade att korrekt behandling sattes in. Något som med stor sannolikhet kan ha påverkat förloppet och undanröjt behovet av en levertransplantation samt de allvarliga komplikationerna som leverpunktionen medförde.

Handläggningen på medicinkliniken vid Oskarshamns sjukhus har utsatt patienten för permanenta, omfattande och allvarliga skador.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet