Lex Maria 2020-04-08

Lex Maria-anmälan efter bristande bedömning

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i bedömningen av en skärskada.

Fallet gäller en man i 60-årsåldern som sökte vård på sin hälsocentral på grund av en skärskada vid tumbasen. Såret syddes ihop av en läkare utan att någon närmare bedömning av förmågan att böja tummen skedde.

Någon månad senare sökte mannen vård igen då han inte kunde böja tummen. Vid följande kontakt med ortoped och handkirurg konstaterades att böjsenan var av och att det inte var möjligt att återställa funktionen.

En lärdom är att djupa sårskador som har närhet till senor, nerver och blodkärl måste undersökas noga för att kunna behandlas korrekt i tidigt skede för att undvika kvarstående funktionsnedsättning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet