Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-03-25

Lex Maria-anmälan efter brister i journalen

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter bristande information i en patientjournal.

Fallet gäller en man i 60-årsåldern som fick uttalade urinvägsproblem efter katetersättning i samband med operation av annan orsak. Den planerade operationen fick dessutom skjutas upp.

Orsaken till det inträffade bedöms vara att upprepade försök till katetersättning gjordes trots att mannen tidigare opererats i prostata hos privat vårdgivare. Denna information saknades i regionens journalsystem. 

Åtgärder är vidtagna för att förhindra upprepning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 25 mars 2022 Lämna synpunkter på innehållet