Lex Maria 2019-08-08

Lex Maria-anmälan efter dödsfall (uppdaterad 190723)

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

Fallet gäller ung kvinna med mångårig ätstörningsproblematik. Hon hade varit aktuell för vård och behandling på många enheter inom psykiatrin. Vården präglades genom åren av svårighet att skapa allians och samtycke vid behov av vård.

Patienten hittades avliden i sitt hem.

2019-07-23 Förtydligande

Under den pågående vårdkontakten missbedömdes allvarlighetsgraden av patientens ätstörning och inga viktkontroller gjordes. De skulle ha indikerat ett annat vårdbehov, som följaktligen uteblev.
 

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet