Lex Maria 2021-10-15

Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

Fallet gäller en kvinna med såväl kroppslig som psykisk sjukdom som opererades akut med anledning av blindtarmsinflammation.

Utskrivning kunde ske dagen efter operation. Därefter sökte kvinnan upprepade gånger under kort tid på akutmottagningen med oklara symtom. Vid sista tillfället inkom kvinnan med hjärtstopp och avled. Dödsorsaken konstaterades vara propp i lungorna.

Sannolikt kunde flera av de symtom kvinnan tidigare sökt för kopplas samman med denna diagnos.

En rutin ska skapas för att tidigare kunna fånga upp patienter med oklara symtom på akutmottagningen.

 

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 15 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet