Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-09-22

Lex Maria-anmälan efter felaktig behandling

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en felaktig läkemedelsbehandling.

Fallet gäller en 87-årig kvinna som sökte för smärtor i ben och höft där man konstaterade artros. Patienten rekommenderades smärtlindring med bland annat Ibuprofen (NSAID), vilket var olämpligt med hänsyn till patientens ålder, grundsjukdomar och samtidig Waran-behandling.

Efter tre månaders behandling sökte patienten akut med blodig avföring och lågt blodvärde, och bedömdes ha fått en NSAID-utlöst mag-tarmblödning vilket krävde inneliggande vård.

Handläggningen var bristande och patienten fick en allvarlig vårdskada med allmänpåverkan, som hade kunnat utgöra risk för patientens liv.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 22 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet