Lex Maria 2021-04-23

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancerdiagnos fördröjts.

Fallet gäller en patient i 70-årsåldern som sökte sig med buksmärta till akutmottagningen i Kalmar.

Utredningen visade på en utbredd cancersjukdom i buken. Vid en eftergranskning av flera månader tidigare utförda undersökningar, framförallt en undersökning med skiktröntgen, utförd på den radiologiska kliniken vid Oskarshamns sjukhus, visade redan då på diskreta tumörsuspekta förändringar som hade missats vid undersökningen.

Även om förändringarna vid den nämnda undersökningen har varit väldigt diskreta har handläggningen på den radiologiska kliniken vid Oskarshamns sjukhus fördröjt diagnos och behandling av en utbredd cancersjukdom och därmed försämrat patientens prognos.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet