Lex Maria 2021-01-26

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd cancerdiagnos.

Fallet gäller en 62-årig man som vid ett läkarbesök tog upp nytillkomna tarmsymtom.

En begränsad provtagning gjordes som pekade på järnbrist och oklar inflammation i tjocktarmen. Vid uppföljande kontakt framkom även viktnedgång. Enligt rutin borde det ha föranlett en fördjupad utredning av tarmen med skopi vilket inte gjordes.

Först efter 1,5 år upptäckte en annan läkare att det fanns en lågt sittande tarmcancer som då hade utbredd växt och där det inte fanns möjlighet till botande kirurgisk operation. Behandling med strålning och cellgifter har följt.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet