Lex Maria 2019-09-24

Lex Maria-anmälan efter fördröjd tumörupptäckt

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd upptäckt av en cancertumör.

Fallet gäller en patient i 60-årsåldern med känd cancersjukdom som var på en kontrollundersökning vid den radiologiska kliniken på Oskarshamns sjukhus. På grund av ett handhavandefel bedömdes en gammal undersökning istället för den aktuellt genomförda och en nytillkommen tumör i bröstet upptäcktes därför inte.

Vid en kontrollundersökning några månader senare i Kalmar upptäcktes det beskrivna felet.

Felbedömningen på röntgenkliniken på Oskarshamns sjukhus har fördröjt diagnos samt behandling av en utbredd cancersjukdom, därmed utsatt patienten för onödigt lidande och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet