Lex Maria 2021-03-04

Lex Maria-anmälan efter fördröjd utredning

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd utredning av ett förhöjt PSA-värde.

Fallet gäller en 70-årig man med ett förhöjt PSA-värde – prostataprov – i augusti 2019. Provet blev ej korrekt uppmärksammat och efter en månads fördröjning skickades remiss till fel klinik. Därefter lämnades ärendet utan uppföljning och åtgärd.

Patienten frågade själv efter PSA-provet i november 2020 och fick då en medicinsk uppföljning samt remiss till urolog via standardiserat vårdförlopp cancer.

Handläggningen har medfört en fördröjning av utredning och en risk för allvarlig vårdskada.

Mer information

Charlotte Joborn, chefläkare                                                  
0490-870 33

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet