Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-01-05

Lex Maria-anmälan efter försening av vård

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter förseningar i samband med en ambulanstransport.

Fallet gäller en man i 60-årsålder som sökte vård med anledning av strokesymtom. Efter utredning ordinerades propplösande läkemedel och transport till universitetssjukhus för trombektomi – ett ingrepp för att öppna ett tilltäppt kärl.

På grund av otillräcklig erfarenhet av behandlingen hos behandlande vårdpersonal fördröjdes administrationen av läkemedlet och under transporten upptäcktes att det inte fanns tillräckligt med läkemedel med i ambulansen. Mer läkemedel fick hämtas på akutmottagning på vägen.

På grund av den försenade läkemedelsadministrationen och att transporten fördröjdes utsattes patienten för en risk för allvarlig vårdskada. Patienten har dock inga men av det inträffade.

Åtgärder har vidtagit för att förhindra upprepning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 5 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet