Lex Maria 2019-06-20

Lex Maria-anmälan efter internutredning

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter internutredning av en patients självmord.

Fallet gäller en patient med tidigare sporadisk kontakt inom psykiatrin utifrån ett rättshaveristiskt beteende. Han vårdades inneliggande under en relativt lång period enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård utifrån diagnosen kroniskt vanföreställningssyndrom.

Patienten bedömdes mot slutet av vårdtiden som förbättrad och det planerades för fortsatt kontakt i öppenvård enligt öppen psykiatrisk tvångsvård, detta då någon reell vårdallians inte gått att etablera.

Sannolikt i samband med en permission medförde patienten ett vapen in på avdelningen och tog sitt liv med detta.

Efter självmordet har rutinmässigt en internutredning gjorts av händelsen och vården av patienten.

Den sammantagna bedömning är att suicidriskbedömningarna som glesades ut i slutet av vårdtiden är att betrakta som en risksituation, men inte som en vårdskada.

Införseln av vapen på avdelningen är att betrakta som en risksituation, men inte något som vården orsakat eller i detta fall kunnat förebygga. Det finns inget lagligt stöd att genomföra generella kroppsvisitationer. Det måste ske utifrån Lag om psykiatrisk tvångsvård. Beslut fattas då av chefsöverläkare utifrån varje enskild situation.

Däremot bedömer vårdgivaren att den legala gråzon som patienten hamnade i, då han döms till skyddstillsyn utan att kommunikation mellan vårdgivare och rättsväsendet gjorts, medfört en risksituation.

Patienten hade under vårdtiden en pågående rättegång som rörde ofredande och olaga hot gentemot ett flertal målsäganden. Vid denna rättegång dömdes han till ”skyddstillsyn med en föreskrift att han ska vara skyldig att underkasta sig den psykiatriska behandling som frivården i samråd med psykiater finner nödvändig”.

Från vårdens sida var dock bedömningen att rättspsykiatrisk vård hade varit det optimala för patienten. Detta eftersom sådan vård möjliggör att en patient under en längre period kan få stabilitet, struktur och innebär tydliga krav på kommunala insatser med mera som villkor för utskrivning, sådant som inte ryms inom LPT-lagstiftningen på samma sätt.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet