Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-04-27

Lex Maria-anmälan efter läkemedelsmiss

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria då en patient drabbats av proppar i lungorna efter en läkemedelsmiss.

Fallet gäller en patient i 50-årsåldern som i samband med en akut stroke också drabbades av en fotledsfraktur. Då patienten blev sängliggande efter stroken och hade inskränkt rörelseförmåga på grund av frakturen behandlades patienten med ett proppförebyggande läkemedel.

Ordinationen var tidsbegränsad och när tiden löpte ut glömdes det bort att förlänga den trots att patienten fortfarande var sängliggande. En kort tid efter utskrivning sökte sig patienten med tilltagande andningsbesvär till sjukhuset i Oskarshamn igen. Utredningen visade på ett flertal proppar i lungorna.

Handläggningen vid Oskarshamns sjukhus har utsatt patienten för stora risker för allvarliga, potentiellt livshotande, hjärt-kärlkomplikationer och onödigt lidande samt medfört en förnyad inskrivning på sjukhus. Händelsen har tydligt påverkat patientens allmäntillstånd och rehabilitering och anmäls därför enligt lex Maria till IVO.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 27 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet