Lex Maria 2020-03-11

Lex Maria-anmälan efter läkemedelsmiss

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter felaktig hantering av ett läkemedel.

Fallet gäller en patient i 50-årsåldern med svår, förvärvad hjärnskada som vårdades på sjukhus med anledning av en infektion. Patienten har en infart till magsäcken för näring men också medicinering. En sjuksköterskestudent missade dock detta och gav läkemedlet patienten skulle ha direkt in i blodomloppet. Misstaget upptäcktes genast och Giftinformationscentralen kontaktades. Patienten drabbades inte av några men av händelsen.

Händelsen anmäls till IVO då det hade kunnat leda till en allvarlig vårdskada.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet