Lex Maria 2020-04-24

Lex Maria-anmälan efter legionellasmitta

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient insjuknat i legionella.

Fallet gäller en 70-årig kvinna som vårdades på medicinkliniken. Under vårdtiden fick hon en lunginflammation orsakad av legionellabakterier. På grund av lång vårdtid före insjuknandet bedöms smittan ha skett under inneliggande vård. Det kan heller inte uteslutas att lunginflammationen bidrog till att kvinna avled.

I utredningen som gjorts konstateras att rutinerna för spolning av vattenrören på avdelningen inte följts vilket bedöms vara orsaken till att smitta kunnat ske. Rutinerna har förtydligats för att förhindra att en liknande händelse ska kunna inträffa.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet