Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-07-18

Lex Maria-anmälan efter miss vid diagnostik

Tandvårdschef Lise-Lotte Hinsegård Heiding vid Folktandvården i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan hörntänder i överkäken missats.

Fallet gäller en 18-årig patient som kom till en tandvårdsklinik i länet från en annan vårdgivare för undersökning. Vid undersökningen 2021 missades att diagnostisera kvarvarande permanenta hörntänder i käkbenet.

Patienten utreds för närvarande då ställningstagande till behandling tas.

Rutiner har sedan en tid varit uppdaterade där kontroll av permanenta tandanlag säkerställs vid 9-12-årsåldern men då patienten kom till kliniken som 18-åring missades denna.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 18 juli 2022 Lämna synpunkter på innehållet