Lex Maria 2020-01-14

Lex Maria-anmälan efter missad hörntand

Tandvårdschef Lise-Lotte Hinsegård Heiding vid Folktandvården i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en hörntand som låg i käkbenet missats.

Fallet gäller en 15-årig patient som kom till en tandvårdsklinik i länet för undersökning. Det noterades då att det vid tidigare undersökningar missats att en permanent hörntand i underkäken ej kommit fram utan låg i käkbenet.

Patienten utreds för närvarande då ställningstagande till terapi tas.

Rutiner har sedan en tid varit uppdaterade där kontroll av permanenta tandanlag säkerställs.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet