Lex Maria 2021-06-11

Lex Maria-anmälan efter missad infektion

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en läkare missat en bakteriell knäinfektion.

Fallet gäller en 65-årig man som kom med ambulans till en jourmottagning inom primärvården i regionen på grund av knäsmärta. I ambulansen rapporterades en förhöjd hjärtrytm och vid ankomsten till jourmottagningen undersökte läkaren hjärtrytmrubbningen med EKG, men underlät att undersöka och bedöma knät som var ursprungsproblemet.

Hjärtat bedömdes normalt och mannen skickades hem, dock bedömde ambulanspersonal att han ej kunde klara sig hemma på grund av smärtan i knäet och åkte istället till akutmottagningen. Där konstaterades en bakteriell infektion i knäet och mannen blev inlagd för vård.

Handläggningen har medfört en risk för allvarlig vårdskada i form av risk för allvarlig infektion och därav en möjlig fara för personens liv.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet