Lex Maria 2020-10-02

Lex Maria-anmälan efter missad tumör

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en tumör missats vid en magnetkameraundersökning.

Fallet gäller en man i 65-årsåldern som utreddes för hörselnedsättning och yrsel. Vid magnetkameraundersökning i mars 2018 upptäcktes inget avvikande. Ytterligare remiss med annan frågeställning kom inte till denne radiolog.

Vid en förnyad magnetkameraundersökning i början av 2020 konstaterades en långsamt växande tumör och vid en förnyad granskning av de gamla bilderna från 2018 kunde tumören ses även på dessa.

Patienten väntar nu på operation vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet