Ombordstigning på buss.
Pressmeddelande 2020-04-21

Mål om 15 miljoner resor i kollektivtrafiken

2029 ska 15 miljoner resor ske årligen med kollektivtrafiken i Kalmar län. Det framgår av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2029 som nu går ut på remiss.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Kalmar län ansvar för den samhällsstödda kollektivtrafiken. Beslut och inriktningar som berör kollektivtrafiken beskrivs i Trafikförsörjningsprogrammet. Det tar upp kollektivtrafikens utveckling och är, tillsammans med budgeten, det viktigaste styrinstrumentet för den regionala kollektivtrafiken.

Fokus ligger på att utveckla länets kollektivtrafik på tre nivåer: storregionalt, regionalt och lokalt.

Storregionalt: Trafiken är viktig att bibehålla samt att utveckla för att förbättra omvärldskontakten och nödvändig för att utöka regionens möjligheter till en kvalificerade arbetsmarknad, högre utbildning och för länets attraktionskraft både för länsinvånare och besökare.

Regionalt: Kollektivtrafiken ska knyta samman länets samtliga kommunhuvudorter med tillväxtmotorn Kalmar och de regionala kärnorna Oskarshamn och Västervik. Det är i kommunhuvudorterna som merparten av befolkningen bor, arbetar och studerar och genomför sina vardagliga resor.

Lokalt: Den lokala trafiken består av stadstrafiken i Kalmar, Oskarshamn och Västervik samt av närtrafiken. I stadstrafiken reser ett stort antal människor, ofta till arbete och studier. Om fler reser kollektivt i stadstrafiken, minskar trängseln i gaturummet och utsläppen från bilar som fortfarande huvudsakligen drivs av fossila bränslen. Samtidigt frigörs ytor för annat än parkering och vägar. Närtrafiken syftar till att man ska kunna nå basservice som matvarubutiker, apotek eller bibliotek i en närliggande serviceort.

I Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2029 finns ett antal mål utöver det om en resandeökning med 3,5 procent årligen för att nå 15 miljoner resor 2029. Det handlar blanda annat om:

  • att kollektivtrafiken andel av det motoriserade resandet ska vara 15 procent 2029. 2019 var andelen 14 procent.
  • att trafiken ska drivas på grön el eller fossilfria drivmedel. Biogas ska dominera som fossilfritt drivmedel.
  • att kundnöjdhet ska fortsätta på ligga på hög nivå och öka.
  • att tillgängligheten och restider ska förbättras. Köpenhamn och Stockholm ska nås på tre timmar från Kalmar, samt Växjö och Karlskrona på en timme. Men också mål för trafiken inom länet finns i programmet.

Kopplat till olika mål finns också olika åtgärdsområden.

Förslaget till Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram i dialog med regionala utvecklingsförvaltningen och i samråd med bland annat länets kommuner, Trafikverket, trafikföretag, funktionshinderråd, pensionärsråd, grannlänens regionala kollektivtrafikmyndigheter och allmänheten i Kalmar län.

Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner att programmet skickas ut på remiss till länets samtliga kommuner och andra berörda intressenter. De får tid till 9 oktober att ge sina synpunkter på det. Regionfullmäktige kommer därefter att ta beslut om programmet.

Nej till nolltaxa i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden säger nej till ett medborgarförslag om att kollektivtrafiken i Kalmar län ska vara kostnadsfri. Gratis kollektivtrafik skulle enligt förslaget leda till att fler skulle åka kollektivt i länet.

Kollektivtrafiknämnden pekar i sitt svar på kravet att kollektivtrafiken till minst 50 procent ska ha sin kostnadstäckning från biljettförsäljning. Under år 2019 var den siffran 51 procent. Biljettförsäljningen står årligen för en stor del av de intäkter som gör det möjligt att bedriva en omfattande kollektivtrafik i Kalmar län.

Medborgarförslaget går nu vidare och kommer att slutbehandlas vid regionfullmäktige.

Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2020/2021

Kollektivtrafiknämnden godkände vid sitt sammanträde förslaget till nya skolkortspriser för läsåret 2020/2021. Ett förslag som nu går vidare till fullmäktige för fastställande.

Förslaget ser ut så här:

Kommunskolkort ht 2020, Höjt pris med 20 kronor till 2 950.

Kommunskolkort vt 2021, Höjt pris med 30 kronor till 3 350.

Länsskolkort ht 2020, Höjt pris med 110 kronor till 4 540.

Länsskolkort vt 2021, Höjt pris med 125 kronor till 5 125

Priserna för skolkorten beslutas årligen och baseras på antalet skolelever i Kalmar län samt aktuella trafikindexkostnader för kollektivtrafiken.

20 procent av eleverna i grundskolan har ett kommunskolkort. 20 procent av eleverna som är 16-18 år har ett kommunskolkort och 25 procent har ett länsskolkort.

Kollektivtrafiknämnden föreslår också att nämnden i fortsättningen själva ska få besluta om skolkortspriserna.

 

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet