Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på tonårsflicka med basketboll.
Pressmeddelande 2022-10-05

Nya nikotinprodukter lockar ungdomar

Andelen tobaksfria högstadieelever i Kalmar län minskar. Istället ökar användningen av de nya så kallade tobaksfria nikotinprodukterna.

Årets Tobaksfri duo-enkät i länet visar att det är fyra procent fler högstadieelever som använt någon form tobak- eller nikotinprodukt det senaste läsåret jämfört med föregående läsår. Detta trots att både rökning och snusning av det bruna konventionella snuset minskar.

Förklaringen är att bruket av de nya tobaks- och nikotinprodukterna ökar rejält. Användningen av det vita snuset bland länets högstadieelever har exempelvis ökat med 36 procent det senaste läsåret. Motsvarande siffra för e-cigaretter är 41 procents ökning.

– E-cigaretter och det vita så kallade tobaksfria snuset marknadsförs som "tobaksfria" och smakar till exempel bubbelgum och cola vilket ger intrycket att de är ofarliga. Men att kalla dem tobaksfria känns helt fel eftersom nikotinet kommer från tobaksplantan. Man har bara rensat bort de bruna bladresterna och ersatt dem med ljusa växtfibrer. Detta gör att produkterna får kallas för "tobaksfria" och undgå tobakslagen. Flera av dessa produkter består istället av mycket högre mängder nikotin än både cigaretter och det bruna konventionella snuset, vilket gör att man lättare fastnar i ett livslångt nikotinberoende, säger Johanna Reuterving Smajic, tobakssamordnare på folktandvårdens folkhälsoklinik.

Resultatet i enkäten visar samma trend som statistiken på nationell nivå, det vill säga att användningen av de nya tobaks- och nikotinprodukterna bland ungdomar i åldern 13-19 år i hela Sverige är stor. Det är en ökning som oroar då den innebär att många ungdomar kan vara på väg in i eller redan fast i ett beroende.

– Vi vet att nikotinet skadar framför allt hjärnan och ökar risken för exempelvis inlärnings- och koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa. Det ökar också risken för hjärt-kärlsjukdomar. De flesta människor som börjar använda tobak- och nikotinprodukter gör det under tonåren, så kan vi få våra ungdomar att låta bli detta under ungdomsåren är chansen större att de fortsätter vara tobaks- och nikotinfria hela livet och också undvika andra droger. Här kan vi vuxna göra skillnad genom att tydligt ta ställning och agera förebilder för våra ungdomar, säger Johanna Reuterving Smajic.

Fakta/Tobaksfri duo-enkäten

Tobaksfri duo är en framgångsrik och vetenskapligt testad kontraktsmetod som Region Kalmar län jobbar med för att förebygga tobaksbruk bland Kalmar läns högstadieelever.

Genom Tobaksfri duo-enkäten kan länets högstadieelevers tobaks- och nikotinbruk följas över tid. Alla elever på samtliga högstadieskolor i länet, kommunala som privata, ges varje år möjlighet till att besvara enkäten i samband med skolbesök.

För läsåret 2021/2022 var svarsfrekvensen något lägre än föregående läsår, 67 procent mot 74 procent. En möjlig förklaring kan vara en återgång till fysiska träffar i skolan, men med fortsatta restriktioner vilket innebar en hög sjukfrånvaro och därmed många som missade möjligheten att besvara enkäten. Tidigare år skedde enbart digitala träffar, med högre närvaro, vilket gjorde att fler gavs möjligheten att besvara enkäten.

Enkäten visar att det numera finns fler tobaksfria pojkar i länet än flickor vilket skiljer sig från hur det har sett ut de senaste åren då det varit tvärtom. Då det är första året som ”annat” finns som svarsalternativ på frågan om könstillhörighet finns ingen jämförelsestatistik för denna grupp. Årets resultat visar att endast 67 procent av denna grupp är tobaksfria, i jämförelse med flickor 82,8 procent och pojkar 83,3 procent.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet