Buss i grönskande omgivning.
Pressmeddelande 2021-02-18

Nytt klartecken till trafikförsörjningsprogram

Också kollektivtrafiknämnden sa ja till det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet för 2021-2029 vid torsdagens sammanträde.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås. På onsdagen ställde sig regionala utvecklingsnämnden bakom det och på torsdagens var det kollektivtrafiknämndens tur.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för tre tilläggsförslag. De handlade om att självfinansieringsgraden ska var minst 50 procent under planperioden, att en utredning ska göras för hur närtrafiken ska utformas för att skapa jämlikhet i länet och att verklig länsfärdtjänst införs.

Trafikförsörjningsprogrammet går nu vidare till regionstyrelsen för att sedan slutgiltigt fastställas av regionfullmäktige.

Sommarlovsbiljett erbjuds även i år

Länets kommuner kommer åter att ges möjlighet att köpa sommarlovsbiljetter till sina skolungdomar. Erbjudandet blir även permanent vilket innebär att möjligheten att köpa biljetten kommer att finnas kvar nästkommande år.

Sommarlovsbiljetten är till för skolungdomar folkbokförda i respektive kommun, som vid vårterminen slutar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller årskurs 1 och 2 i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Biljetten gör det möjligt för skolelever att resa i inom hela länet med Kalmar länstrafik under perioden 12 juni-22 augusti.

Det är upp till respektive kommun att besluta om sommarlovsbiljetterna ska erbjudas till skoleleverna i kommunen. Vid beslut om inköp är det kommunerna som står för biljettkostnaden.

Färre resande under pandemin

Allt fler valde bilen före kollektivtrafiken förra året. Resandet med Kalmar länstrafik minskade med 24 procent under år 2020 jämfört med året innan.

Resandet i kollektivtrafiken har minskat sedan coronapandemin drog in över Sverige och Kalmar län. Resandeminskningen skiljer sig dock beroende på transportmedel. Resor med tåg har minskat mest, 32,5 procent med Kustpilen och 28,8 procent med Öresundståg. Resorna i stadstrafiken i Kalmar minskade med 20 procent. De resenärer som undvikit kollektivtrafiken under fjolåret har i stor utsträckning valt att resa med bil istället.

Statistik från kollektivtrafikbarometern för år 2020 visar att 36 procent sade sig avstå från resor i kollektivtrafiken, 57 procent säger att de reser med bil i större utsträckning och 57 procent av de tillfrågade är oroliga för smittspridning i kollektivtrafiken. Totalt svarade 1 229 personer från Kalmar län på frågor om coronapandemin och kollektivtrafik.

Motioner

Kollektivtrafiknämnden hade två motioner på sitt bord vid torsdagens sammanträde.

  • En motion från Vänsterpartiet om jämlik och hållbar kollektivtrafik som tar upp att en jämställdhetsanalys ska göra inför planering av kollektivtrafiken, att det ska vara möjligt att ta cykel med på buss och tåg och trafiklinjer och närtrafik ska ses över så att skolungdomar kan använda fritidskrotet föreslås besvarad. Av svaret framgår att jämställhetsfrågor utgör en naturlig del av utvecklings- och planeringsarbetet av kollektivtrafiken. När det gäller cyklar ska frågan genomlysas vid nästa bussupphandling. Cyklar är tillåtet att ta med på Öresundstågen och Krösatågen, men inte i Kustpilentågen. De nya tåg som upphandlas ska alla kunna transportera cyklar. På det tredje förslag blir svaret att om samtliga skolungdomar ska ha tillgång till den buss- eller närtrafik som föreslås skulle trafiken behöva utvidgas på platser med svagt resandeunderlag. Det är inte ekonomiskt genomförbart.
  • En motion från Sverigedemokraterna om att seniorbiljettens ska gälla dygnets alla timmar på lördagar, söndagar samt helgdagar besvaras med en hänvisning till den nya biljettformen seniorbiljett plus som infördes den 1 januari 2021. Seniorbiljett plus är giltig i hela Kalmar län och kan användas mellan klockan 09:00-15:00 och 18:00-00:00 på vardagar och röda dagar som infaller på måndag-fredag. Lördag och söndag kan resor ske under hela dygnet. Under perioden 15 juni-14 augusti är Seniorbiljett plus giltig för resor under dygnets alla timmar oavsett veckodag. SD ville att motionen skulle bifallas i sin helhet.

Båda motionerna går vidare till regionfullmäktige för att slutbehandlas.

Läs mer

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet