En av Kalmar länstrafiks bussar på Ölandsbron.
Pressmeddelande 2021-02-17

Nytt trafikförsörjningsprogram på väg

Regionala utvecklingsnämnden ställde sig för sin del bakom förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2029 vid onsdagens sammanträde.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås. Programmet ger även viktig vägledning till såväl kommuner, trafikföretag, infrastrukturutvecklare samt allmänhet.

Inriktningen i det nya trafikförsörjningsprogrammet är att utveckla kollektivtrafiken på tre nivåer:

  • Storregional nivå med länsöverskridande trafik till angränsande läns regionhuvudorter. Detta för att vidga arbetsmarknadsregionerna och öka tillgången till högre studier.
  • Regional nivå för att knyta samman länets alla kommunhuvudorter. Det är där huvuddelen av regionens människor bor och arbetar, där görs också en stor andel av resorna i kollektivtrafiken. Denna trafik är viktig för att hålla samman länet.
  • Lokal nivå där stadstrafiken i Kalmar, Västervik och Oskarshamn ingår, tillsammans med närtrafiken. Stadstrafiken bidrar till minskad trängsel i vägrummet, mindre klimatpåverkande utsläpp och att frigöra ytor i städerna som annars skulle behövts för parkeringsplatser.

Utöver inriktning på trafikutveckling finns uppställda mål på bland annat tillgänglighet, nåbarhet till orter inom och utanför Kalmar län samt minskad miljöpåverkan.

Coronapandemin har under år 2020 utsatt hela samhället för en svår prövning. En prövning som kan komma påverka kollektivtrafiken på olika sätt framöver. Anpassningar för att möta coronapandemin har gjorts, såväl i den allmänna kollektivtrafiken som i de särskilda persontransporterna.

Minskade intäkter gör att trafikens omfattning och utseende i nära tid kan behöva anpassas med hänsyn till pandemins effekter. De långsiktiga målen och inriktningarna i det nya trafikförsörjningsprogrammet är däremot oförändrade, målen för till exempel resandeutveckling och marknadsandel förväntas i nuläget kunna återhämtas inom de närmaste åren.

Trafikförsörjningsprogrammet har varit på remiss i länets samtliga kommuner och hos andra berörda intressenter.

M-KD-alliansen reserverade till förmån för tre olika tilläggsförslag. De handlade om att självfinansieringsgraden ska var minst 50 procent under planperioden, att en utredning ska göras för hur närtrafiken ska utformas för att skapa jämlikhet i länet och att verklig länsfärdtjänst införs.

På torsdagen kommer kollektivtrafiknämnden att behandla programmet. Det går därefter vidare till regionstyrelsen för att sedan slutgiltigt fastställas av regionfullmäktige.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet