Barn som åker skridskor.
Pressmeddelande 2019-02-06

Tre av fyra upplever sin hälsa som god

Tre av fyra invånare i Kalmar län upplever sin hälsa som god. Det är något högre än riket som helhet.

Rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa som presenteras i dag ger en bild av hur folkhälsan ser ut i landet och de enskilda länen utifrån 34 olika nyckeltal.

Men också inom länen finns det skillnader i hälsa mellan olika grupper. Det finns exempelvis tydliga samband mellan hälsa och utbildningsnivå. De invånare som har eftergymnasial utbildning i Kalmar län upplever sin hälsa bättre än övriga grupper. I den gruppen finns det en lägre andel som lider av fetma, har flest som äter frukt och grönsaker och lägst andel rökare. Däremot går det inte att se samma tydliga samband mellan utbildningsnivå och riskbruk av alkohol.

- Andelen med riskabla alkoholvanor har minskat. Här ligger vi bättre till än riket i stort. Framför allt i åldern 16-25 år, det visar annan statistik. Däremot kan man se en liten ökning bland dem över 65 år, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Också andelen rökare minskar stadigt. I den nu aktuella rapporten framgår att 8 procent av invånarna i länet är dagliga rökare i jämförelse med 11 procent 2016, minskningen märks framför allt bland yngre män.

I länet uppger 60 procent att de ägnar sig åt fysisk aktivitet mer än 150 minuter i veckan. Trots detta går det att se en liten ökning av andelen som har ett BMI över 30, som är gränsen för fetma. 16 procent uppges lida av fetma.

Den psykiska hälsan i Kalmar län är enligt ÖJ Folkhälsa något bättre än i riket i stort. 12 procent uppger att de upplever nedsatt psykiskt välbefinnande.

- Vi kommer satsa ytterligare på en ökad folkhälsa i länet tillsammans med kommuner och andra aktörer. Den här rapporten är ett värdefullt verktyg i vårt ständiga förbättringsarbete, där ett av våra fokusområden är främja hälsa, säger Helena Nilsson och pekar på de senaste årens arbete med att minska tobaksbruket, få fler fysiskt aktiva och minska antalet självmord.   

Länets invånare utmärker sig positivt när det gäller:

Andel barn som deltar i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Andel rökare och tobaksbruk bland gravida kvinnor.

Alkoholkonsumtion bland yngre män.

Antalet klamydiafall.

Länets invånare utmärker sig negativt när det gäller:

Självmord och dödsfall med oklart uppsåt.

Andel personer med fetma av dem med högst förgymnasial utbildning.

Andel med högst förgymnasial utbildning som upplever god tandhälsa.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser