Dekorbild
Pressmeddelande 2020-02-10

Överskott på 170 miljoner för regionen

Region Kalmar län redovisar ett resultat på 170 miljoner kronor för 2019. Det är 48 miljoner bättre än budget.

- Huvudorsaken till att resultatet är betydligt bättre än tidigare prognoser är högre värdeuppgång på våra finansiella placeringar än beräknat. Den höga nettokostnadsutvecklingen under början av 2019 har också genom en rad åtgärder och ökade riktade statsbidrag kunnat dämpas, säger ekonomidirektör Lars Mattsson med anledning av bokslutsrapporten som presenterades på måndagen.

Under fjolåret ökade skatteintäkterna och de generella statsbidragen med 3,5 procent. Nettokostnadsökningen uppgick samtidigt till 2,8 procent.

Samtidigt konstateras dock att verksamheternas resultat före finansnetto är negativt, vilket understryker vikten av fortsatt fokus på kostnadsdämpande åtgärder. Lika viktigt är att bibehålla de goda resultat som sjukvården i Region Kalmar län år efter år redovisar exempelvis när det gäller förtroende och tillgång till vård i Hälso- och sjukvårdsbarometern, Nationell patientenkät eller Dagens Medicins rankning av landets sjukhus.

Förvaltningarna drog över sina budgetar 2019 med totalt 361 miljoner, vilket dock var en viss förbättring sedan 2018. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stod ensam för 325,8 miljoner av underskottet. Också primärvården och Kalmar länstrafik visade underskott. Det vägs dock upp i bokslutet av 409 miljoner mer i finansiering än budget.

Kostnaderna för inhyrd personal visade under större delen av 2019 en positiv trend, men högre kostnader under december gjorde att det totalt för året blev en ökning på 1,7 procent. En förvaltning som kraftigt minskat sitt beroende av hyrpersonal är dock psykiatrin.

Med ett resultat på 170 miljoner under 2019 når Region Kalmar län det ekonomiska målet om två procents överskott i förhållande till de samlade intäkterna från skatt, utjämnings- och generella statsbidrag. Resultatet uppgår till 2,2 procent.

Däremot nås inte det andra målet om att samtliga investeringar ska finansieras med egna medel. Förklaring är de två senaste årens stora investeringar inom specialistpsykiatrin i Oskarshamn och Kalmar. Under 2019 investerade Region Kalmar län för sammanlagt 652 miljoner kronor.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet