Pressmeddelande 2021-02-05

Överskott på 359 miljoner för regionen

Region Kalmar län redovisar ett resultat på 359 miljoner kronor för 2020. Det är 157 miljoner bättre än budget.

- Regionens eko­nomi har på flera sätt påverkats av den pågående pande­min och hela organisationen har genomgått en stor omställning. Under året har det samtidigt skjutits till tillfälliga statsbidrag som bidragit till det positiva resultatet. Tillskotten har gett oss förutsättningar, att med ekonomin tryggad, hantera pandemin i en mycket osäker tid, säger ekonomidirektör Lars Mattsson med anledning av bokslutsrapporten som presenterades på fredagen.

Under fjolåret ökade skatteintäkterna och de generella statsbidragen därför med 9,4 procent. Nettokostnadsökningen uppgick samtidigt till 3,5 procent.

Förvaltningarna hade under 2020 en negativ budgetavvikelse med totalt 519 miljoner kronor. Frånräknat extrakostnader eller ersatt intäktsbortfall som kan kopplas till pandemin rör det sig om 234 miljoner kronor, vilket är knappt 130 miljoner kronor bättre än föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens underskott uppgick till 213 miljoner, vilket är en förbättring i förhållande till 2019. Kalmar länstrafik visade underskott på 55 miljoner, vilket handlar om intäktsbortfall under pandemin som inte ersatts av staten.

Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 9,4 procent till totalt 228 miljoner kronor. I huvudsak kan ökningen kopplas till covid-19 då många sjuksköterskor hyrts in inom intensivvården, infektionsvården samt inom akutverksamheten.

Med ett resultat på 359 miljoner under 2020 når Region Kalmar län det ekonomiska målet om två procents överskott i förhållande till de samlade intäkterna från skatt, utjämnings- och generella statsbidrag. Resultatet uppgår till 4,2 procent.

Också det andra målet om att samtliga investeringar ska finansieras med egna medel utan extern upplåning uppfylldes under 2020. Under 2020 investerade Region Kalmar län för sammanlagt 634 miljoner kronor. Det största projektet är det pågående psykiatribygget vid Länssjukhuset i Kalmar.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet