Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på sedlar.
Pressmeddelande 2022-01-26

Överskott på 787 miljoner för regionen

Region Kalmar län redovisar ett resultat på 787 miljoner kronor för 2021. Det är 579 miljoner bättre än budget.

Det finns tre huvudsakliga förklaringar till det förbättrade resultatet, som är 428 miljoner kronor högre än resultatet för 2020:

  • förvaltningarnas resultat har förbättrats,
  • ökade statliga insatser i form av riktade statsbidrag för vaccinationer, testning och smittspårning samt för köförkortande åtgärder,
  • en positiv utveckling när det gäller avkastningen på det placerade pensionskapitalet.

- Regionens eko­nomi har på flera sätt fortsatt påverkas av den pågående pande­min och stora anpassningar har fått göras under året. De tillfälliga statsbidragen har bidragit till det positiva resultatet och tillskotten har gett oss förutsättningar, att med ekonomin tryggad, hantera pandemin i en osäker tid, säger ekonomidirektör Lars Mattsson med anledning av bokslutsrapporten som presenterades på onsdagen.

Förvaltningarna hade under 2021 en negativ budgetavvikelse med totalt 345 miljoner kronor. Frånräknat extrakostnader eller ersatt intäktsbortfall som kan kopplas till pandemin rör det sig om 139 miljoner kronor, vilket är 174 miljoner kronor bättre än föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens underskott uppgick till 183 miljoner, vilket är en förbättring i förhållande till 2020. Kalmar länstrafik visade underskott på 23 miljoner, vilket handlar om intäktsbortfall under pandemin som inte ersatts av staten.

Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 5,5 procent till totalt 240 miljoner kronor. För sjuksköterskor uppvisas en kostnadsökning medan kostnaderna för läkare är oförändrade och för psykologer lägre. I relation till egna personalkostnader motsvarar inhyrd personal 6,1 procent, vilket är samma relation som föregående år.

Med ett resultat på 787 miljoner under 2021 når Region Kalmar län det ekonomiska målet om två procents överskott i förhållande till de samlade intäkterna från skatt, utjämnings- och generella statsbidrag. Resultatet uppgår till 8,8 procent.

Också det andra målet om att samtliga investeringar ska finansieras med egna medel utan extern upplåning uppfylldes under 2021. Under 2021 investerade Region Kalmar län för sammanlagt 633 miljoner kronor i mark, byggnader och inventarier. Det största projektet är det pågående psykiatribygget vid Länssjukhuset i Kalmar.

Uppdaterad 26 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet