Pressmeddelande 2021-01-28

Parrelationen påverkas när vårdbehovet ökar

Hur påverkas relationen mellan två äldre makar när den ena parten behöver vårda och stödja den andre?

Det är en av frågeställningarna som Frida Andréasson, handläggare vid Region Kalmar län, tar upp när hon disputerar den 29 januari vid Linnéuniversitet med avhandlingen Doing informal care: Identity, couplehood, social health and information and communication technologies in older people’s everyday lives.

- I avhandlingen har jag tittat på så kallad informell omsorg i relation till anhöriga och närståendes identitetsskapande. Det kan handla om sättet de ser på och förstår sin parrelation och vilken betydelse den informella omsorgssituationen har för deras hälsa, säger Frida Andréasson. 

Frida Andréasson har också tittat på betydelsen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) när den används i en informell omsorgssituation. Avhandlingen visar bland annat att informell omsorg bidrar till att skapa nya maktrelationer och genusmönster mellan makar där den ena parten vårdar/stödjer den andra. Det sker en slags professionalisering av relationen och de som deltagit i studien har då hanterat det på olika sätt.

Resultaten visar också att anhöriga och närstående upplever ensamhet, social isolering och social distansering från andra. Då kan bland annat teknologin (IKT) användas för att utbyta erfarenheter med andra anhöriga.  På så sätt kan de få bekräftelse och bli synliggjorda. Teknologin är också viktig för att hålla igång intressen, hobbier och att hålla kontakt med vänner.

Mer information

Frida Andréasson, handläggare, Region Kalmar län                                   
070-25 86 327

Disputationen går att följa via Zoom. För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet