Pressmeddelande 2021-04-22

Pendeltåg Kalmar-Växjö

Snart kan pendeltågstafik mellan Kalmar och Växjö med Krösatåg bli verklighet.

Kollektivtrafiknämnden beslöt på torsdagen att Kalmar länstrafik ska ta fram förslag till överenskommelse med Region Kronoberg för ett stegvis införande av pendeltrafik.

För att förbereda införande kan två avgångar i varje riktning, en på morgonen och en på kvällen, beställas i Tågplan 2022. Den årliga kostnaden för trafiken beräknas till 3,1 miljoner kronor. Om man väljer att låta trafiken vila under sommarperioden beräknas kostnaden till 2,5 miljoner.

Sedan pendeltågstrafiken med Krösatågen infördes mellan Kalmar och Emmaboda 2014 har ambitionen varit att förlänga trafiken till Växjö. Detta för att bland annat stärka arbetsmarknaden i södra länet.

Kalmar länstrafiks fordonsflotta har idag tillräckligt med tågfordon för att kunna utöka pendeltågstrafiken till Växjö. Frågan har stämts av med Trafikverket och kan utföras utan någon större påverkan på dagens trafik mellan Kalmar-Emmaboda. Restiden mellan Kalmar-Växjö med Krösatågen skulle bli ungefär 1 timme och 20 minuter.

Pendeltågstrafik mellan Växjö-Kalmar skulle som bonus ge kortare restid för Öresundstågen. Krösatågen skulle kunna överta vissa stationsuppehåll mellan Kalmar och Växjö vilket skulle innebära färre stopp för Öresundstågen.

Nytt skydd i bussarna och framdörrarna kan öppnas igen

För att kunna öppna framdörrarna planerar Kalmar länstrafik att montera skyddsbarriärer i bussarna som avskiljer resenärer och förare. Barriärerna ska göra det möjligt att återgå till normala rutiner med påstigning vid föraren. Öppna framdörrar förenklar resandet för resenärerna samtidigt som påstigningen kan göras mer smittsäker. Påstigning vid föraren och avstigning bak skapar ett passagerarflöde som gör att resenärer kan undvika att mötas i dörrarna.

Med skyddsbarriären är det möjligt att återgå till normala rutiner samtidigt som förarna skyddas.

Kollektivtrafiknämnden godkänner att Kalmar länstrafik tecknar tilläggsavtal med bussentreprenörerna om skyddsbarriärer. Detta för att kunna påbörja arbetet med monteringen ombord på bussarna.

Sedan den 5 maj 2020 har framdörrarna varit stängda i bussar som har två eller fler dörrar. Anledningen är den pågående pandemin och beslut av Arbetsmiljöverket för att skydda förarna. Samma åtgärder har införts över hela landet.

Pandemin tär på ekonomin

Den fortsatta pandemin innebär att biljettintäkterna för Kalmar länstrafik beräknas blir drygt 100 miljoner lägre än budget. 

Efter de tre inledande månaderna av år 2021 är självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken 33 procent vilket kan jämföras med målet i regionplanen på 50 procent.

I dagsläget är det svårt att lämna en säker prognos för biljettintäkterna för resterande del av år 2021. I början på året presenterade branschorganisationen Svensk kollektivtrafik en prognos för de förväntade biljettintäkterna i kollektivtrafiken. Enligt prognosen beräknades intäkterna vara 47 procent för första halvåret 2021 och 65 procent för det andra halvåret jämfört med 2019 då intäkterna inte påverkades av pandemin.

Utöver minskade intäkter pågår en rad omfattande upphandlingar för tågtrafiken samtidigt som pandemin även påverkar andra delar av Kalmar länstrafiks verksamhet. På kostnadssidan finns i dagsläget ett antal poster som kan påverka resultatet för 2021.

  • Fordonsbrist i Kustpilentrafiken leder till extra kostnader för ersättningstrafik. Detta till följd av kvalitetsbrister vid Kalmar tågdepå.
  • Förseningar i upphandling av drift och fordon till Krösatågstrafiken.
  • Kalmar länstrafiks serviceresor har under pandemin varit färre än normalt och man har i så stor utsträckning som möjligt spridit ut antalet resenärer i fordonen. Konsekvenserna av en möjlig återgång till ”normalläge” i serviceresorna är svår att förutspå.
  • Kostnader för utökade biljettkontroller, med anledning av stängda framdörrar i busstrafiken, har bidragit till högre kostnader som till viss del balanserats av kontrollintäkter.

Motion om Öresundståg

Sverigedemokraterna vill i en motion utöka antalet avgångar med Öresundståg morgon och kväll från Kalmar C till och från Kastrup.

I förslaget till svar som går vidare till regionfullmäktigen pekar kollektivtrafiknämnden på att det är möjligt att genomföra trafiken rent planeringsmässigt. Det skulle dock innebära ökade kostnader under tider på dygnet då det brukar vara få resenärer. Samtidigt bedöms nuvarande trafikutbud vara tillräckligt för att möta behovet, 17 tågpar avgår mellan Kalmar och Alvesta på vardagar. Tåg som gör det möjligt resa till och från Kastrup avgår från Kalmar C varje timme kl 05:00-21:00 och ankommer varje timme 07:00-23:00. Utöver detta saknar Kalmar C i dagsläget utrymme för uppställning av ytterligare tågpar över natten.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet