Pressmeddelande 2021-02-10

Politikerna informerades om covid-19-läget

Regionstyrelsens ledamöter fick på onsdagen en ordentlig genomgång kring pandemin och den pågående vaccinationskampanjen.

Både smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin och vaccinsamordnare Marie Ragnarsson deltog vid sammanträdet.

Lisa Labbé Sandelin pekade på de senaste veckornas nedgång både av bekräftat smittade i länet och antal inlagda på sjukhus. Men menade samtidigt att det är för tidigt att säga att faran är över då andra regioner i landet hamnat på en platå eller till och med har en ökning.

En positiv bieffekt av rekommendationerna kring covid-19-pandemin har varit att inga fall av säsongsinfluensa eller RS-virus konstaterats i Kalmar län hittills den här vintern. Antalet fall av vinterkräksjuka har varit få.

Av Marie Ragnarssons redovisning framgick att fram till måndagen 8 februari hade 15 015 doser getts i Kalmar län. 13 131 hade fått en första dos och 1 884 också en andra. Regionen står just nu i startgropen för att inleda vaccinationerna av fas 2, det vill säga invånare födda 1956 och tidigare och personer som går på dialys eller är transplanterade samt personer i dessa personers hushåll. Brev kommer att gå ut till de som är över 80 år nästa vecka med instruktioner på hur de bokar sin vaccination. Denna grupp kommer att börja vaccineras i början av mars.

Också hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist uppehöll sig kring pandemins konsekvenser.

Det står klart att den andra vågen som startade under hösten varit betydligt mer omfattande än under våren 2020. Fler personer har vårdats under hösten och antalet döda har också varit fler än under den första vågen. Samtidigt kan konstateras att vårdtiderna minskat med i genomsnitt två dygn per patient under hösten. Det är en följd av att vård och behandling har utvecklats och förbättrats under det gångna året.

En annan följd av pandemin är att antalet digitala vårdmöten har slagit nya rekord liksom antalet inloggningar på i e-tjänsterna på 1177.se.

I december förra året genomfördes 1 371 vårdmöten digitalt i regionen, vilket kan jämföras med de tio möten som genomfördes i januari 2020 innan pandemin nådde Sverige. Främst är det primärvården som använder denna typ av möten, men även specialistsjukvården på sjukhusen och psykiatrin har haft en snabb utveckling. Av statistiken framgår att privata vårdgivare också börjat ha digitala vårdmöten i en ökande utsträckning

Antalet besökare på 1177.se slog nya rekord i november och december med ökningar på 63 respektive 69 procents ökningar i jämförelse ett år tillbaka. I december var det drygt 302 000 inloggningar på e-tjänsterna på 1177.se, nästan tre gånger så mycket som i december 2019.

Tillgänglighet i övrigt

Också övrig tillgänglighet till vård påverkas av pandemin. Trots det är Kalmar län en av de regioner som ligger på den övre halvan i landet. 70 procent av patienterna i Kalmar län fick i december en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 60 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 86 procent i jämförelse med 77 procent för hela landet.

I både Västervik och Oskarshamn var över 80 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i december färdigbehandlade inom fyra timmar, medan strax under 65 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

Tillgängligheten till vuxenpsykiatrin är fortsatt god, i december fick 98 procent en tid inom vårdgarantins 90 dagar.

När det gäller barn- och ungdomspsykiatrin fick drygt 95 procent av patienterna tid till ett första besök inom 30 dagar i december. Det var den näst högsta siffran i landet och kan jämföras med snittet för hela landet – 55 procent. Också när det gäller återbesök ligger barn- och ungdomspsykiatrin bra till med 88 procent inom 30 dagar. Däremot är tillgängligheten till behandling och fördjupad utredning sämre. Till behandling fick knappt 43 procent tid inom 30 dagar och till fördjupad utredning under 20 procent. Här pågår arbete för att förbättra tillgängligheten.

Inom primärvården fick 85 procent av patienterna som i december vände sig till sin hälsocentral träffa medicinsk personal inom tre dagar, vilket är lite bättre än riket. 93 procent av de som sökte sig till barn- och ungdomshälsan fick i december tid inom tre dagar.

För 1177 Vårdguiden på telefon var medelväntetiden 25,5 minuter i december. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 20 procent.

Övrigt

Regionstyrelsen fick vid sitt sammanträde en genomgång av bokslutsrapporten för 2020 och information om de senaste årsrapporterna när det gäller kollektivtrafiken och den anropsstyrda trafiken, alltså färdtjänst och sjukresor.

I samband med informationen om bokslutsrapporten yrkade M-KD-alliansen att det till behandlingen av årsredovisningen i mars ska tas fram en kostnadsbild över den på grund av pandemin uppskjutna vården. Förlaget avslogs av majoriteten.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet