Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Gul profilbild med regionens logotyp.
Pressmeddelande 2022-10-31

Regionen beräknas göra nollresultat i år

Region Kalmar län beräknas göra ett nollresultat 2022.

Prognosen i delårsrapporten efter augusti månad visar en negativ avvikelse i förhållande till budget på knappt 195 miljoner kronor. Den främsta orsaken är årets kraftiga börsnedgång som gett ett negativt finansnetto i form av orealiserade förluster när det gäller regionens placerade pensionsmedel.

Regionens verksamheter beräknas göra ett budgetunderskott på totalt 396 miljoner kronor. Det gäller hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kalmar länstrafik, regionservice, folktandvården och IT-förvaltningen, som samtliga har drabbats av ökade kostnader eller minskade intäkter. När det gäller länstrafiken är förklaringarna flera, dels att effekterna från pandemin påverkade resandet under våren, dels ökade bränslekostnader och inflation i spåren av kriget i Ukraina.

Det finns fortfarande också en viss osäkerhet kring kostnaderna kopplade till covid-19. Merkostnaden är – under förutsättning att det inte blir en ytterligare pandemivåg i höst – 50 miljoner kronor.

Med den prognos som nu presenteras uppfyller regionen inte det ekonomiska målet om två procents överskott av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Däremot har investeringar finansierats utan upplåning.

Delårsrapporten innehåller också en uppföljning av en rad olika mål inom regionens verksamheter.

Delårsrapporten godkändes på måndagen av regionstyrelsen med en uppmaning till de förvaltningar med underskott att vidta åtgärder för att begränsa underskotten samtidigt som de ska ha fortsatt fokus på verksamhetsmålen.

Rapporten går också till regionfullmäktige.

Byggprojekt för 486 miljoner

Regionstyrelsen gav på måndagen för sin del klartecken att gå vidare med nio olika byggprojekt för totalt 486 miljoner kronor.

Det rör sig om fyra olika investeringar vid Länssjukhuset i Kalmar, fyra i Västervik och en i Mönsterås.

I Kalmar ska neonatalenheten byggas till och om då platsen runt barnet i de nuvarande lokalerna är trång och svåråtkomlig då det också är viktigt att också föräldrarna behöver bo tillsammans med barnet. Totalt beräknas projektet gå på 143 miljoner kronor inklusive utrustning och konstnärlig utsmyckning.

Vid länssjukhuset ska också en ombyggnad ske på öron, näs- och halsmottagningen för 2,4 miljoner.

En annan ombyggnad gäller ett interventionsrum på radiologiska kliniken för undersökningar och behandling av patientens kärlsystem. Kostnad för ombyggnad och utrustning beräknas stanna på 9,2 miljoner.

Slutligen ska teleservice vid länssjukhuset få nya och bättre lokaler efter en ombyggnad av en av de byggnader där psykiatrin tidigare låg. Telefonisterna vid regionens växel sitter i dag trångt på liten yta vilket påverka luftkvalitet och ljudnivå i lokalerna. 14,4 miljoner beräknas denna investering kosta totalt.

Också vid Västerviks sjukhus planeras fyra investeringar.

Medicinavdelning fem ska byggas om till mer ändamålsenliga lokaler med enpatients- eller tvåpatientsrum för totalt 51,3 miljoner inklusive utrustning och konstnärlig utsmyckning.

En lokal i hus 12 vid sjukhuset ska byggas om för att i fortsättningen vara sprutbytesmottagning. Västerviks sjukhus har hittills inte haft denna typ av mottagning. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 1,3 miljoner.

Regionservice personal i Västervik ska få en sammanhållen administration som innebär att arkivpersonal, kundtjänst och teleservice ska samlokaliserar i tomställda lokaler vid huvudentrén i hus 21. I samband med ombyggnaden ska det bli en mer öppen väntzon för patienter som väntar på skjuts eller färdtjänst. Kostnad 9,4 miljoner.

Slutligen ska det investeras 5,4 miljoner för ombyggnad och installation av närutsug för lustgasutrustning och lustgasdestruktionsanläggning vid förlossningsavdelningen på sjukhuset. Livslängden för nuvarande utrustning löper ut 2023 och den behöver ersättas med modernare utrustning. Läckande lustgas är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som kan leda till huvudvärk, illamående och trötthet. Tillika är det en skadlig växthusgas.

I Mönsterås ska regionen bygga nya lokaler i en och samma byggnad för hälsocentralen, distriktsrehabiliteringen och öppenvårdsmottagning psykiatri. Nuvarande lokaler är underdimensionerade och motsvarar inte det behov av yta som finns. Det nya huset blir i två plan och kommer att ligga i södra delen av tätorten och vara lättillgängligt såväl till fots, med bil och via kollektiva trafikmedel. Den totala kostnaden beräknas till 150 miljoner kronor och vara klar för inflyttning våren 2027.

Samtliga projekt går nu vidare till regionfullmäktige för slutliga inriktningsbeslut.

Regionen ska använda värme och el effektivare

Användningen av el och värme ska 2030 vara 14 procent mindre än 2021 beräknat per yta. Det är ett av de två målen i Region Kalmar läns energieffektiviseringsplan 2023-2030 som regionstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta.

Det andra målet för perioden är den lokalt på fastigheterna egenproducerades förnybara elenergin ska öka från en till fem procent av 2021 års elanvändning.

För att nå målen beräknas det krävas investeringar på 93 miljoner kronor fram till och med 2030. Den beräknade besparingen blir tolv miljoner kronor årligen.

De åtgärder som beskrivs i planen är:

 • Utökning av egenproducerad elkraft/solceller.
 • Krav vid på nybyggen om låg energianvändning.
 • Energieffektiviseringar i befintliga lokaler.
 • Utbyte till närvarostyrd LED-armatur.
 • Behovsstyrd ventilation.
 • Effektivare fläktar och ventilationsaggregat.
 • Åtgärder i värme- och kylsystem.
 • Minskad energianvändning genom översyn och ökad kunskap när det gäller lokaler, medicinteknisk utrustning, datorer och IT-utrustning.

Arvodesförslag till fullmäktige

Också ordförande och vice ordförande i regionfullmäktiges Beredning för hållbarhet och folkhälsa ska vara arvoderade deltidsuppdrag. Det förslaget som regionstyrelsen nu överlämnar till regionfullmäktige för beslut grundar sig på en partipolitisk överenskommelse.

Ordförande i beredning och vice ordförande ska få samma arvode som för personalutskottets presidium. 54 procent av en riksdagsmans arvode respektive 36 procent.

Beslut i korthet

 • Likartade förhållanden ska gälla för hur många listade patienter en ST-läkare – alltså läkare under specialisttjänstgöring - vid hälsocentralerna eller de privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län ska ha. Basnivå ska vara 500-550 patienter och byggas på successivt mot ett mål på 1 000-1 100 listade patienter.
 • En handlingsplan har tagits fram för att öka tillgängligheten till1177 och sjukvårdsrådgivningen på telefon. I planen finns en rad åtgärder som alla syftar till att minska väntetiderna. Det svaret ges till revisorerna på en granskningsrapport om sjukvårdsrådgivningen i Region Kalmar län.
 • Arbetsmiljöarbetet inom sjukvården ska förbättras. Det konstateras i svaret på en granskningsrapport från revisorerna. Regionen kommer att arbeta för att fler åtar sig att bli skyddsombud, fördelning av ansvaret för arbetsmiljöarbetet ska ses över och kunskapshöjande insatser av olika slag ska ske riktade mot chefer, medarbetare och skyddsombud.

 

Uppdaterad 31 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet