Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ungdomar som vistas ute i naturen.
Nyhet 2022-05-04

Regionen efterlyser fler svar till folkhälsoenkät

Hur ser hälsan ut i Kalmar län? För att få svar på den frågan gick Folkhälsomyndigheten och Region Kalmar län i februari ut med en stor undersökning.

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor” innehåller frågor om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Hittills har strax under 3 200 personer deltagit i enkäten som skickades ut till 8 000 invånare över hela länet. Region Kalmar län efterfrågar nu fler svar från personer som fått hem undersökningen i brevlådan. Det är möjligt att svara till den 23 maj.

– Hittills ser vi en högre svarsfrekvens i Borgholm, Mörbylånga, Torsås och Västervik där samtliga har en svarsfrekvens över 41 procent, säger Anna Soltorp, basenhetschef för folkhälsa på Region Kalmar län.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, oavsett hur man mår. Alla svar tillsammans gör det möjligt att beskriva hälsosituationen i länet och i de enskilda kommunerna. Svaren i undersökningen är viktiga, bland annat för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

– Vi hoppas att personer boende i kommuner med lägre svarsfrekvens har möjlighet att delta så att vi kan lära oss om hur hälsan och förutsättningarna för hälsa ser ut även i dessa kommuner, säger Anna Soltorp.

Fakta om undersökningen

Hälsan ser olika ut i landet och mellan olika delar av länet, samtidigt som den också förändras över tid. Vilka sjukdomar är vanligare i städer än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Svaren på dessa frågor är viktiga, bland annat för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

Därför gör Folkhälsomyndigheten regelbundet undersökningar om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Vart fjärde år deltar Region Kalmar län med ett extraurval. År 2022 är ett sådant år och i februari fick 8 000 länsbor som är 16 år och äldre enkäten i brevlådan. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och insamling av svar.

Enkäterna fördelas jämnt mellan kvinnor och män samt i de fem åldersgrupperna 16–29, 30–44, 45–64, 65–84 samt 85+ och besvaras anonymt.

Uppdaterad 4 maj 2022 Lämna synpunkter på innehållet