Bild innifrån Virserums konsthall
Pressmeddelande 2021-10-07

Regionen söker utökat statligt kulturstöd

Region Kalmar län begär en utökning av det statliga stödet till kulturen i Kalmar län med 6.2 miljoner kronor för nästa år.

Det framgår av den framställan till Statens kulturråd som regionala utvecklingsnämnden beslutade om på torsdagen. Pengarna ska fördelas enligt Kultursamverkansmodellen som gör det möjligt för regionen att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Enligt Region Kalmar läns nya kulturplan (Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022) ska följande områden prioriteras:

 • Kultur i hela länet.
 • Kultur till barn och unga.
 • Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur.
 • Kreativt klimat för kulturskapare.

Inför 2022 ska den begärda utökningen av stödet fördelas enligt följande:

 • Filmregion Sydost 200 000 kronor.
 • Kalmar läns Musikstiftelse 400 000 kronor.
 • Byteatern Kalmar Länsteater 1 300 000 kronor.
 • Designarkivet 1 000 000 kronor.
 • Svenskt Rockarkiv 500 000 kronor.
 • The Glass Factory 200 000 kronor.
 • Litteraturnod Vimmerby 600 000 kronor.
 • Kalmar konstmuseum 700 000 kronor.
 • Virserums konsthall 800 000 kronor.
 • Regionsamverkan Sydsverige 500 000 kronor.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet då man ville att Byteatern skulle strykas ut framställan.

Enklare att söka kulturbidrag

Som ett led i arbetet att tydliggöra och demokratisera ansökningsprocessen för verksamhetsbidrag inom kulturområdet har nya riktlinjer och ny ansökningsblankett tagits fram. Sökande organisation ska framöver i sin ansökan motivera kopplingen till de övergripande målen i den regionala kulturplanen samt måluppfyllelse inom det specifika konst- och kulturområdet.

På så sätt effektiviseras ansökningsprocessen och rätt underlag sammanställs inför den regionala kulturbudgetprocessen samt inför den årliga framställan till Statens kulturråd.

Historiskt museum på Öland

Regionala utvecklingsnämnden ser positivt på en möjlig statlig investering i länet när det gäller ett historiskt museum på Öland. Regionen kan bistå med kompetens i enskilda frågor, men avstår från aktivt deltagande i arbetsgrupper. Etableringen av ett nytt museum ligger inte inom ramen för de prioriteringar som tidigare gjorts. 

Kalmar Läns Museum har ett regionalt musealt uppdrag och utöver det finns i närtid inte resurser att aktivt medverka i planeringsarbete eller förutsättningar för ytterligare långsiktiga åtaganden.

Det svaret ger nämnden på en fråga från länsstyrelsen.

2,5 miljoner till att främja psykisk hälsa i Kalmar län

Region Kalmar län inrättar ett nytt stöd på 2,5 miljoner kronor riktat till ideella föreningar i länet som gör insatser för att främja psykisk hälsa.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Bris rapporterar att coronapandemin inneburit negativa konsekvenser för vissa invånares psykiska hälsa. Detta bland annat genom försämrade levnadsvillkor, ökad ensamhet och försämrat mående.

Stödet som regionala utvecklingsnämnden sa ja till på torsdagen innebär att pengarna kan användas exempelvis till att utveckla nya metoder eller för att pröva nya koncept som kompletterar den ideella föreningens befintliga verksamhet.

Stöd beviljas med upp till 100 procent av insatsens externa kostnader, dock maximalt 200 000 kronor. Övrig finansiering kan vara egenfinansiering, kommunal, statlig eller från annan aktör. Stödet kan sökas fram till den 15 november i år.

Samtliga insatser ska vara avslutade och redovisade senast den 30 november 2022.

Ja till verksamhetsplan för Brysselkontoret

Sedan år 2010 har Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Jönköping University ett gemensamt kontor i Bryssel. Brysselkontorets syfte är att bevaka medlemmarnas intressen på EU-arenan samt öka samverkan mellan medlemmarna i viktiga strategiska frågor, såväl på den europeiska arenan som den svenska.

Varje år enas medlemmarna om verksamhetsplan för Brysselkontoret, som bygger på tidigare fastlagd verksamhetsinriktning för 2019-2022. Enligt verksamhetsinriktningen ska fokus ligga på:

 • Transport.
 • Arbetsmarknad/kompetens.
 • Tillväxt och innovation.
 • Hälsa och vård.
 • Gröna näringar, bioekonomi.
 • Konferensen Europaforum.

Den totala budgeten för 2022 stannar på drygt 4,2 miljoner kronor som finansieras av de olika intressenterna gemensamt. De fem medverkande regionerna bidrar dels med en fast summa, dels med en rörlig summa beroenden på invånarantal.

Utöver medlemmarnas gemensamma verksamhetsplan arbetar Brysselkontoret utefter regionernas länsspecifika dokument, som uppdateras inför varje verksamhetsår. Under 2022 ska Brysselkontoret, å Region Kalmar läns vägnar, prioritera följande inom tre områden:

Grön omställning

 • Livsmedel.
 • Skog och trä samt Smart housing Småland.
 • Nooil - fossilbränslefri region.
 • Vattenförsörjning och vattenteknik.
 • Natur och kulturbaserad besöksnäring.

Hälsa

 • eHälsa, digital omställning.
 • Nära vård.

Digital Omställning

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2022 vid sitt kommande sammanträde.

Samarbete med den idéburna sektorn

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionen ska ingå en överenskommelse med Idéburna nätverket Kalmar län för att skapa ett långsiktigt samarbete mellan idéburen och offentlig sektor i Kalmar län.

Med idéburen sektor menas den sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor. Bland annat ingår ideella föreningar, ekonomiska föreningar och trossamfund i begreppet.

Idéburna nätverket Kalmar län är i sig en ideell förening som har till syfte att utveckla den idéburna sektorn i länet till en naturlig och kraftfull aktör för hållbar samhällsutveckling. Förslaget innebär att representanter från regionen och föreningen framöver ska träffas två gånger om året. Målet är att långsiktigt och strategiskt arbeta tillsammans med målsättningen att lösa aktuella utmaningar i samhället.

Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om överenskommelsen

Uppdaterad 8 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet