Ett granskande öga. Illustration.
Pressmeddelande 2020-05-20

Regionens finansförvaltning granskad

Region Kalmar läns revisorer har låtit granska hur riktlinjerna på det finansiella området följs och bedöma hur finansförvaltning bedrivs.

Sammanfattningsvis konstateras att Region Kalmar läns finansförvaltning inte är helt ändamålsenlig. Regionstyrelsen har inte fullt ut säkerställt tillämpningen av fullmäktiges riktlinjer. Granskningen visar att styrelsen delvis säkerställt att kraven på god avkastning och betryggande säkerhet uppnås.

Granskningen som har utförts av konsulter från KPMG har utgått från de riktlinjer som fullmäktige antagit och om kraven på god avkastning och betryggande säkerhet uppnås i finansförvaltningen

I granskningen konstateras också att Region Kalmar län saknar riktlinjer för förvaltning av medel avsatt för medarbetarnas pensioner. På denna punkt bedömer revisorerna att regionen inte fullt ut efterlever kommunallagens krav.

I sitt brev till regionstyrelsen ger revisorerna fyra rekommendationer:

  • De styrande dokumenten inom området behöver ses över så att de är uppdaterade och anpassade till aktuell strategi och gällande lagstiftning.
  • Det behöver tas fram förslag och beslutas om riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser i enlighet med kommunallagen.
  • Ägardirektiv för Kalmar läns pensionskapitalförvaltning (KLP) behöver tas fram i samråd med övriga delägare och antas av dessa och KLP:s bolagsstämma.
  • Rapportering, uppföljning och analyser samt uppsikt behöver utvecklas i enlighet med de synpunkter som framförts i granskningsrapporten. Bland annat handlar det om att utveckla nyckeltal och riskmått för såväl den egna finansförvaltningens som den som genomförs av KLP och att utveckla rapporteringen om likviditetsförvaltningen.

Revisorerna vill ha svar från regionstyrelsen senast den 18 september med uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av slutsatserna och rekommendationerna i granskningen.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet