Ordförandeklubba slås i bordet
Nyhet 2020-09-23

Regionfullmäktiges sammanträde

På onsdagen sammanträdde regionfullmäktige i Kalmarsalen och beslöt i full enighet bland annat om ett måldokument för framtida järnvägsinvesteringar.

Det handlar om omfattande satsningar på den regionala järnvägen mellan Kalmar-Linköping och Västervik-Linköping. Totalt vill Region Kalmar län att två miljarder satsas, varav regionen är beredd att skjuta till 500 miljoner de kommande åren.

Det innebär en fortsatt upprustning av de två banorna, tillsammans med bygge av ett triangelspår vid Berga och en delelektrifiering av järnvägen.

En modernisering föreslås ske i flera steg. En tidigareläggning av spårupprustning, trädsäkring och plankorsningar skulle kunna ske 2021-2023. Därefter skulle en framtidssatsning med nytt signalsystem, triangelspår i Berga och delelektrifiering kunna genomföras.

Den direkta sysselsättningseffekten skulle motsvara 400 årsarbeten, medräknat konsumtionseffekt 1 200 årsarbeten. Det framgår av den utredning som konsultfirman Kreera gjort för Region Kalmar läns räkning.

Däremot var det politisk oenighet när en ny policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län antogs. Sverigedemokraterna hade flera yrkanden som röstades ned av majoriteten.

Motioner

Under onsdagen behandlades också tre motioner:

  • Moderaterna Kaj Holsts och Carl Dahlins motion om utökat jouransvar i öppenvården samt akutläkare besvarades vid regionfullmäktige med att arbete pågår utifrån den handlingsplan som regionstyrelsen beslutade om i mars. Den innebär bland annat att tillgängligheten/öppettider för akuta patienter vid öppenvårdsmottagningarna ska ses över liksom att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ta ställning till akutläkare. Moderaterna reserverade sig till förmån för bifall till motionen.
  • I en annan motion ville Moderaterna att pensionsåldern skulle skrotas i Region Kalmar län. Motionärerna ville att Region Kalmar län inte automatiskt ska avsluta anställning för medarbetare vid uppnådd ålder enligt reglerna i lagen om anställningsskydd. I svaret på motionen framgår att det i lagens mening inte finns någon pensionsålder. Sedan 1 januari i år kan en medarbetare jobba kvar till 68 år. 1 januari 2023 ändras LAS-åldern till 69 år. Samtidigt görs också uppsägningsförfarandet enklare efter denna ålder. M och KD reserverade sig till förmån för ett bifall till motionen.
  • En SD-motion om att utreda vad det kostar att utöka seniorbiljetten inom länstrafiken till att gälla hela lördagar, söndagar och helgdagar besvarades med att det inte går att få fram relevanta uppgifter under rådande pandemi. För att kunna göra en uttömmande och rättvis utredning krävs en återgång till resandevolymer innan covid-19. SD ville att motionen skulle bifallas.

 

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet