Nyhet 2021-04-14

Trafikförsörjningsprogram antaget av fullmäktige

Regionfullmäktige antog på torsdagen ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2029.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns behov av kollektivtrafik, inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås. Programmet är en vägledning till såväl kommuner, trafikföretag och infrastrukturutvecklare som allmänhet.

Inriktningen i det nya trafikförsörjningsprogrammet är att utveckla kollektivtrafiken på tre nivåer:

  • Storregional nivå med länsöverskridande trafik till angränsande läns regionhuvudorter. Detta för att vidga arbetsmarknadsregionerna och öka tillgången till högre studier.
  • Regional nivå för att knyta samman länets alla kommunhuvudorter. Det är där huvuddelen av regionens människor bor och arbetar, där görs också en stor andel av resorna i kollektivtrafiken. Denna trafik är viktig för att hålla samman länet.
  • Lokal nivå där stadstrafiken i Kalmar, Västervik och Oskarshamn ingår, tillsammans med närtrafiken. Stadstrafiken bidrar till minskad trängsel i vägrummet, mindre klimatpåverkande utsläpp och att frigöra ytor i städerna som annars skulle behövts för parkeringsplatser.

I trafikförsörjningsprogrammet finns också uppställda mål på bland annat tillgänglighet, nåbarhet till orter inom och utanför Kalmar län samt minskad miljöpåverkan.

Coronapandemin har utsatt hela samhället för en svår prövning och kan komma påverka kollektivtrafiken på olika sätt framöver.

Minskade intäkter gör att trafikens omfattning och utseende i nära tid kan behöva anpassas med hänsyn till pandemins effekter. De långsiktiga målen och inriktningarna i det nya trafikförsörjningsprogrammet är däremot oförändrade, målen för till exempel resandeutveckling och marknadsandel förväntas i nuläget kunna återhämtas inom de närmaste åren.

M-KD-alliansen reserverade till förmån för tre olika tilläggsförslag. De handlade om att självfinansieringsgraden ska var minst 50 procent under planperioden, att en utredning ska göras för hur närtrafiken ska utformas för att skapa jämlikhet i länet och att verklig länsfärdtjänst införs.

Regionfullmäktige ställde sig också bakom två andra planer av större betydelse; digital agenda för Kalmar län 2021-2022 och en strategi för smart specialisering.

Ett antal motioner behandlades under torsdagen med följande beslut:

  • Det är inte genomförbart att växla semesterdagstillägg mot semester. Det svaret fick Vänsterpartiet på en motion i frågan. Motiven är dels juridiska, dels utifrån verksamhetens bedömning om det är praktiskt genomförbart. Beslutet togs med siffrorna 45-22. V, M, KD och den partilöse ledamoten Thoralf Alfsson reserverade sig till förmån för motionen.
  • I en motion har Moderaterna föreslagit att alla som slutar sin anställning ska erbjudas ett avgångssamtal med en tredje neutral part. Av svaret framgår dels att det finns möjlighet att någon annan än den närmaste chefen kan ha samtalet, dels att den avgångsenkät som skickas ut till den som slutar är anonym och kan utvecklas.
  • En motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om att personliga tjänster inom regionen regelbundet ska prövas mot en återgång till ordinarie tjänst för dem under 55 år återremitterades då mer än en tredjedel av ledamöterna ville det. Motiveringen är att svaret mest handlar om de över 55 år medan motionen handlar om de under 55.
  • Sedan 1 januari 2021 gäller Seniorkort plus i länstrafiken under hela dygnet lördagar och söndagar. I övrigt gäller det 9-15 och 18-00 på vardagar och röda dagar som infaller på måndag-fredag. Det blev svaret på en motion från Sverigedemokraterna om att utvidga seniorkortets giltighet på lördagar, söndagar och helgdagar. SD ville att motionen skulle bifallas.
  • Vänsterpartiet var vid fullmäktige inte helt nöjt med svaret på sin motion om jämlik och hållbar kollektivtrafik med krav på jämställdhetsanalys vid planering av kollektivtrafiken, möjlighet att ta cykel med på buss och tåg och en översyn av trafiklinjer och närtrafik så att alla skolungdomar kan använda fritidskortet. I svaret framgår att jämställhetsfrågor utgör en naturlig del av utvecklings- och planeringsarbetet av kollektivtrafiken. När det gäller cyklar ska det tas upp vid nästa bussupphandling. Cyklar är tillåtet att ta med på Öresundstågen och Krösatågen, men inte i Kustpilentågen. De nya tåg som upphandlas ska alla kunna transportera cyklar. På det tredje förslaget blir svaret att trafiken skulle behöva utvidgas på platser med svagt resandeunderlag. Det är inte ekonomiskt genomförbart. V reserverade sig till förmån för motionen.
  • I en motion har vänsterpartisterna Linda Fleetwood och Lena Granath efterlyst innovationsstöd till företag som bryter könsmönstren och företag som satsar på grön omställning. Motionen besvaras med en redovisning av flera projekt som pågår inom området. V reserverade sig till förmån för motionen.
  • En motion från Michael Erlandsson (SD) om att regionen ska ta fram en industriplan för att trygga länets industri och göra det möjligt för fler arbetstillfällen besvaras med att arbetet redan pågår. I svaret pekas dels på ”Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027” som ska bidra till industrins utveckling, dels på pågående arbete inom kompetensförsörjning. SD ville bifalla motionen.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet