Hand som håller i en ordförandeklubba.
Pressmeddelande 2019-02-06

Majoriteten står fast vid intensivvårdsförändring

Den politiska majoriteten står fast vid beslutet att två av de fyra platserna för medicinsk intensivvård vid Oskarshamns sjukhus ska upphöra.

Det står klart sedan regionstyrelsen på onsdagen åter hade frågan på sitt bord.

I förra veckan begärde den samlade oppositionen i regionfullmäktige, M, KD, SD och V, att ärendet skulle återremitteras för en komplettering av underlaget. Då det endast krävs en tredjedels röster för återremiss gick frågan tillbaka till regionstyrelsen.

I den komplettering som skett redovisas det informationsflöde och den dialog som skett sedan augusti förra året kring den medicinska intensivvårdsenhetens framtid men också kompletterande beläggningsstatistik som visar att bara drygt 30 procent av de fyra platserna var belagda 2017 och 2018. Det pekas också på att flertalet patienter som legat inlagda inte varit intensivvårdskrävande utan kan kategoriseras som övervakningspatienter.

I kompletteringen har också yttrande inhämtats från sjukhusen i Västervik och Kalmar och olika specialiteter. Också chefen för medicinkliniken vid Oskarshamns sjukhus ställer sig i ett yttrande bakom förslaget och pekar på att de synpunkter som medicinklinikens överläkare haft tidigare har bejakats av sjukhusledningen.

Däremot har någon medborgardialog, som oppositionen krävde, inte skett med motiveringen att redan många dialoger skett mellan förtroendevalda om medborgare i frågan. En medborgardialog via beredningen för invånarfrågor bedöms inte förändra de slutsatser som framgår av utredningen.

De fyra oppositionspartierna sa samtliga nej till förändringen av MIVA-platserna och voteringen slutade 8-7. M, KD, SD och V var inte nöjda med kompletteringen och ville inledningsvis ha ännu en återremiss för att bland annat få en medborgardialog och en personaldialog, samt en fördjupad konsekvensanalys utifrån patientsäkerhet, medarbetare, tillgång på vårdplatser och ekonomi, samt övergripande effekter på samhällsnivå. När detta yrkande föll röstade de nej till förslaget.

Förslaget som nu går vidare till regionfullmäktige som har extra sammanträde på torsdagen innebär att de två platserna avvecklas. Enheten ska istället inriktas på vård och omvårdnad av patienter utan behov av respiratorvård på de kvarvarande två vårdplatserna. I förlängningen möjliggör det en utveckling av observationsplatser.

Ny trafikupphandling avslutad

Regionstyrelsen beslutade på onsdagen om tilldelning av nya avtal gällande serviceresor, närtrafik och skolskjuts för perioden år 2020-2025. Värdet på upphandlingen är 670 miljoner kronor. Avtalen avser nya fordon och entreprenörer som ska framföra fordonen. Trafikstarten sker 1 januari 2020.

Ett av Region Kalmar läns huvudkrav i upphandlingen har varit att länets kollektivtrafik ska vara helt fossilfri år 2020. Inriktningen och huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas. För att möjliggöra en fossilfri fordonsflotta kommer det innan trafikstarten att byggas nya tankställen för biogas i Vimmerby, Hultsfreds, Högsby, Nybro och Emmaboda kommun. I ett senare skede kommer det också att byggas biogasstankställen i Torsås och Borgholm. Vid upphandlingen har också krav ställts på att all personal ska anställas under kollektivavtalsliknande former och att meddelarfrihet ska gälla för entreprenörens personal.

Upphandlingen omfattar 107 fordon och innebär nya, mer ändamålsenliga fordon som kommer att möjliggöra stabilare och bättre service för kunderna. De trafikföretag som kommer att köra är Bergets taxi & transport AB, Bergkvarabuss AB, Flexbuss Sverige AB, Nettotaxi AB, Nilsbuss AB, Stegos Beg.Bildelar,  Vikbolands Taxi 160000 AB och Vimmerby Taxi BC AB.

Ombyggnad vid Länssjukhuset i Kalmar

Ett av de äldsta husen vid Länssjukhuset i Kalmar – hus 13 där geriatriska kliniken finns - står inför en ombyggnad.

Dels handlar det om mottagningslokaler för den onkologiska kliniken och för dietistmottagningen, dels personal- och förrådsutrymme för enheten för palliativ medicin inom den geriatriska kliniken. I båda fallen finns stort behov av större lokaler.

För den onkologiska mottagningen gäller det inte minst att cytostatikamottagningen ska kunna erbjuda alla patientgrupper behandling. En egen mottagning är också förutsättning för att sköta den palliativa endokrina behandlingen av bröstcancer som togs över från kirurgkliniken så sent som i september 2018.

Dietistmottagningen är trångbodd och saknar behandlingsrum.

Den onkologiska mottagningen och dietistmottagningen kommer att få sina lokaler på sjätte plan i hus 13. Ett våningsplan som i dag står tomt. Totalt rör det sig om en investering på 18,5 miljoner kronor. Enligt tidsplanen ska lokalerna kunna tas i bruk i maj 2020.

Samtidigt föreslås att personal- och förrådsutrymme för enheten för palliativ medicin byggs om för totalt 2,9 miljoner kronor.

Regionstyrelsen sa för sin del ja till byggena vid sitt sammanträde. Definitivt beslut tas av regionfullmäktige i mars.

Ytterligare en MR-kamera till Oskarshamn

Regionstyrelsen gav på onsdagen ett uppdrag att planera för ytterligare en MR-kamera vid Oskarshamns sjukhus.

Bedömningen är att det behövs ytterligare en MR-kamera i länet utöver de som redan finns. Behovet är störst vid de sjukhus som i dag bara har en kamera. Av Västervik och Oskarshamn bedöms Oskarshamns sjukhus ha de bästa fastighetsmässiga förutsättningarna för att installera ytterligare en MR-kamera. Den anses också lämplig ur geografisk synpunkt.

I september sker en återredovisning samtidigt som investeringen arbetas in i kommande regionplan.

Nytt samarbetsavtal för universitetssjukvården

Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland har länge samarbetat inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Nu fördjupas samarbetet ytterligare genom ett unikt avtal tillsammans med Linköpings universitet, med målet att universitetssjukvården till 2025 ska bli nationellt ledande inom forskning, utbildning och utveckling. Regionstyrelsen godkände för sin del avtalet på onsdagen.

Ett tydligt exempel är den decentraliserade läkarutbildningen som startade 21 januari i Norrköping, Linköping, Jönköping och Kalmar, i ett samarbete mellan de tre regionerna och Linköpings universitet. Nu stärks samarbetet ytterligare.

Det handlar om att ”bygga ihop” Sydöstra sjukvårdsregionen i ett och samma system kring forskning, utbildning och utvecklingsfrågor, med målet att helt enkelt skapa en ännu bättre hälso- och sjukvård för invånarna.

Dokumentet formulerar målbilder till 2025. Då ska Sydöstra sjukvårdsregionen bland annat:

Ge patienterna en hälso- och sjukvård i världsklass.

Ha fokus på patienten i hela vårdkedjan.

Ha en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö.

Vara bäst i Sverige på klinisk utbildning och världsledande i utvecklingen av interprofessionellt lärande (olika vårdutbildningar lär tillsammans).

Dessutom ska det finnas ett gemensamt system för vårddata och forskningsdata.

Universitet i Linköping och dess medicinska fakultet får en central roll i arbetet och blir ett nav för högspecialiserad vård. Region Östergötland har sedan länge ett tätt akademiskt samarbete med universitetet. Till 2021 ska Region Jönköpings län och Region Kalmar ha nått samma relation med universitetet enligt de tidigare avtal som finns.

Detta utgör en bas för den kliniska forskningen och utbildningen, vilket ger stor nytta för verksamheterna och patienterna genom den utveckling som sker av kunskap och kompetensförsörjning.

Motion

Malin Sjölander (M) har i en motion efterlyst åtgärder för att stärka vården för könsstympade kvinnor och flickor. I det svar som regionstyrelsen skickar vidare till regionfullmäktige pekas på att det redan i dag finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras. I den handlingsplan som finns i Region Kalmar sedan oktober förra året finns en rad aktiviteter för att öka kompetensen bland de medarbetare i sjukvården som ofta möter flickor eller kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.Moderaterna och Kristdemokraterna ville bifalla motionen.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet