Pressmeddelande 2021-10-28

Rekorddeltagande i medarbetarenkät

Fler medarbetare än någonsin har svarat på Region Kalmar läns medarbetar- och säkerhetsenkät för 2021. Trots pandemin är resultatet nästan identiskt med 2019.

Region Kalmar läns medarbetare har under hösten besvarat den medarbetar- och säkerhetsenkät som genomförs i organisationen vartannat år. 7 198 medarbetare har fått möjlighet att svara på frågor om hur de upplever sin arbetssituation, arbetsplats och säkerhetsklimatet.

Sammanlagt 84,6 procent av medarbetarna har besvarat frågorna och svarsfrekvensen är därmed något högre än medarbetarenkäten 2019. Då var svarsfrekvensen 83,5 procent.

- Jag är glad och tacksam över det engagemang som medarbetarna visat genom att fylla i enkäten, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Resultatet för 2021 är i sin helhet är stabilt och mycket likt resultatet från 2019, trots att regionen i över ett och ett halvt år har hanterat coronapandemin.

Styrkor som lyfts fram handlar återigen om medarbetarnas motivation, patientbemötande, utvecklingsmöjligheter och en öppenhet i kommunikationen. Andra starka sidor är ledarskap, förtroende för närmaste chef och hur samarbetet fungerar inom enheten.

Förbättringsområde som pekas ut i enkäten är det organisatorisk ledarskapet, som handlar om ledarskapet på högre nivå än närmaste chef, samt personalsäkerhet och resurser.

Liksom tidigare år finns det ett mindre antal medarbetare som någon gång under de senaste tolv månaderna har upplevt kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier eller hot och våld. Främst handlar det om att man blivit utsatt i sin yrkesroll i förhållande till patient, anhörig, kund eller elev. Men det förekommer också att man uppger sig ha blivit utsatt av chef eller annan medarbetare.

- Inom Region Kalmar län råder nolltolerans. Varje person som upplever sig utsatt är en för mycket, säger Ingeborg Eriksson.

Resultaten ska nu ytterligare att brytas ner på förvaltningsnivå och kommer att börja presenteras från den 8 november och framåt.

Uppdaterad 28 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet