Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på kvinna med barn på ryggen.
Pressmeddelande 2022-10-05

Så ska länet utvecklas fram till 2030

Tydligare mål, en analys av corona-pandemins påverkan på Kalmar län och mer fokus på Agenda 2030.

Det och mycket mer ingår den uppdaterade regionala utvecklingsstrategin.

Alla Sveriges regioner har i uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) samt uppdatera den minst en gång under strategins aktiva period. Nuvarande strategi för Kalmar län, RUS 2030, beslutades våren 2018 och har nu genomgått sin första uppdatering.

Samma fyra utvecklingsområden ska fortsatt prioriteras:

 • Delaktighet, hälsa och välbefinnande
 • God miljö för barn och unga
 • Hållbar samhällsplanering
 • Stärkt konkurrenskraft

Nytt i och med uppdateringen är att de fyra utvecklingsområdena fått två-tre mål vardera som ska uppfyllas innan 2030. Målen står i relation till de prioriterade målen på den globala och europeiska nivån, till den nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021-2030 och till de lokala förutsättningarna i länet:

 • Hög delaktighet och upplevd trygghet i hela länet.
 • Hög självskattad hälsa i hela länet.
 • Alla elever i länet slutför gymnasieexamen inom fyra år och har möjlighet till vidare studier och arbete.
 • Alla barn och unga har möjlighet till god hälsa och sunda levnadsvanor.
 • Region Kalmar län är en fossilbränslefri region.
 • Samhällsplaneringen är klimatanpassad och robust samt erbjuder trygga, tillgängliga och gröna miljöer för alla.
 • Alla i länet har tillgång till väl utvecklad fysisk och digital infrastruktur.
 • Länet har utvecklat digitala och hållbara lösningar för en global marknad.
 • God tillgång till välutbildad arbetskraft.
 • Ökat antal företag inom kunskapsintensiv tjänstesektor.

Förslaget till uppdaterad regional utvecklingsstrategi har under våren varit ute på samråd bland länets olika aktörer innan det kom upp på regionala utvecklingsnämnden på onsdagen. Förslaget går nu vidare till regionstyrelsen för att slutligen beslutas i regionfullmäktige.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna ville att formuleringen ”förnybar energi” i strategin skulle bytas ut mot ”fossilfri energi”. Det avslogs med siffrorna 6-5.

Ansökan om utökat statligt kulturstöd

Region Kalmar län vill ha ett ökat statligt stöd på sju miljoner kronor för statens medfinansiering av den regionala kulturverksamheten i länet. Det framgår av den framställan till Statens kulturråd som regionala utvecklingsnämnden tog beslut om på onsdagens sammanträde.

Pengar ska gå till följande verksamheter:

 • Regionsamverkan Sydsverige, 500 000 kronor.
 • Svenskt Rockarkiv, Hultsfred, 900 000 kronor.
 • Kalmar läns hemslöjdsförening, 500 000 kronor.
 • Byteatern Kalmar länsteater, 1 000 000 kronor
 • Riksteatern Kalmar län, 500 000 kronor.
 • Designarkivet, 500 000 kronor.
 • The Glass Factory, 100 000 kronor.
 • Kalmar konstmuseum, 1 000 000 kronor.
 • Virserums konsthall, 800 000 kronor.
 • Litteraturnod Vimmerby, 200 000 kronor.
 • Kalmar läns museum, 1 000 000 kronor.

Skulle framställan gå igenom innebär det totalt knappt 45 miljoner i statliga medel till kulturen, utöver det beräknas 53,5 miljoner skjutas till i regionala medel. Det framgår av den preliminära kulturbudgeten för 2023. Först i november tar regionfullmäktige ställning till budgeten.

Sverigedemokraterna reserverade sig emot att Byteatern skulle ha en utökning och ville fördela denna miljon på andra verksamheter med ”verkliga” behov.

Uppdaterad kulturplan i spåren av pandemin

Corona-pandemin påverkade Kalmar läns kulturliv i grunden under åren 2020-2021. När nu kulturplanen uppdateras för 2023-2024 siktar den på att möta den nya tidens utmaningar.

Under pandemin har Kalmar läns yrkesverksamma kulturutövares osäkra arbetsvillkor blivit tydliga. Därför behövs det stabila arbetsgivare och uppdragsgivare för kulturutövarna. De övergripande kulturorganisationerna har ett ansvar att ge konstnärer och kulturskapare avtalsenliga ersättningar för utfört arbete inom alla konst- och kulturområden.

Bland annat innehåller den uppdaterade kulturplanen följande nya mål:

 • Att Riksteatern Kalmar län utvecklar sitt dansuppdrag i Kalmar län genom riktat stöd till arrangörsföreningar, kommun och skola.
 • Att Talentcoach är en etablerad verksamhet inom Kalmar läns musikstiftelse.
 • Att Kalmar konstmuseum driver ett utvecklande samarbete med länets konstföreningar.
 • Att The Glass Factory utvecklar samverkan med universitet och näringsliv.
 • Att arbeta för att kulturella och kreativa näringar utvecklas i regionen för konstnärer.

Kulturplanen 2023-2024 går vidare till regionfullmäktige för beslut. Sverigedemokraterna ansåg att det fanns för mycket styrande formuleringar i planen och ville att den skulle återremitteras för bearbetning. Något som dock avslogs.

Regionala utvecklingsnämnden godkände för sin del också en uppdatering av strategin för samverkan mellan skolan och kulturlivet i länet. Strategin syftar till att utöka samarbetet mellan kommunerna, den regionalt finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet. Strategin definierar parternas olika roller och ansvar och förhoppningen är att uppdateringen ska innebära en återstart av arbetet. Också denna går vidare till fullmäktige för beslut.

Fyra projekt delar på 14,2 miljoner

Fyra olika projekt får dela på totalt 14,2 miljoner kronor i så kallade 1:1-medel om bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. I samtliga fall rör det sig om en delfinansiering medan andra aktörer står för resterande del.

 • Linnéuniversitet får högst 3,2 miljoner för att arbeta med framtida teknologier som kan påverka ett stort antal affärsmodeller, Internet of Things, som innebär att allt fler enheter blir uppkopplade mot internet. Syftet är att cirka 400 små och medelstora företag i Kalmar och Kronobergs län ska få ökad kunskap både på grundläggande nivå och djupare för att kunna effektivisera sina verksamheter, minska kostnader och reducera koldioxidutsläpp. Den totala finansieringen är på 12,9 miljoner.
 • Linnéuniversitetet får högst 3,3 miljoner till projektet High Performance Computing som riktar sig till små och medelstora företag i Kalmar och Kronobergs län. Syftet är öka kunskap och möjligheter för företag att experimentera och implementera tillämpningar för att omvandla stora mängder data till information, kunskap, nya tjänster och produkter. Total finansiering 13,2 miljoner.
 • Tekniska högskolan i Jönköping tilldelas högst 2 000 000 kronor för att hjälpa trähustillverkare och leverantörer i de tre Smålandslänen till ökat samarbete, förstärka företagens förmåga till strategisk utveckling och för att skapa effektivare och mer hållbara försörjningskedjor. Den totala finansieringen är på 12 miljoner kronor.
 • Almi Företagspartner AB Kronobergs ansökan på drygt 5,7 miljoner bifölls också. Projektet Smart utveckling för perioden 1 januari 2023 till 1 april 2026 syftar till att erbjuda företag i de tre Smålandslänen och Gotland stöd för att snabba på hållbarhets- och utvecklingsarbetet inom tre områden: produktförnyelse, processförnyelse och organisationsförnyelse. Målgrupp är nästa 2 000 företag med 1-199 anställda. Den totala finansieringen är på 42,1 miljoner kronor.

Länet beroende av flyget

Så länge det inte sker satsningar på regionala tågbanor kan inte Kalmar län minska sitt beroende av flyget för tidseffektiva och punktliga resor över dagen till Stockholm. Det konstaterar regionala utvecklingsnämnden i ett förslag till yttrande över utredningen Arlanda flygplats – en plan för framtiden.

I yttrandet konstateras också att en nedläggning av Bromma flygplats 2035 inte är acceptabel om inte fullgod kapacitet och acceptabla ledtider för passagerare som resor över dagen kan garanteras vid Arlanda.

Förslaget går nu vidare till regionstyrelsen för beslut.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet