Pressmeddelande 2021-05-12

Samverkan om fågelburna sjukdomar

Region Kalmar län har för avsikt att tillsammans med Birdlife-Sverige och Linnéuniversitetet samverka om ett kunskapscentrum i Ottenby.

Syftet är att bygga kunskap kring fågelburna infektioner. I det fallet är sydöstra Sverige särskilt lämpligt för en fokuserad satsning. Dels finns det en stor och viktig jordbruksnäring i regionen, med stora kyckling- och äggproducenter och även ett stort antal mjölk- och köttproducenter. Dels finns det redan ett utvecklat samarbete mellan universitet, region och intresseorganisationer kring fågelburna infektioner.

Samverkan är tänkt att gälla inom tre områden; forskning, utbildning och samhällsnytta. Det handlar om att utveckla forskningen inom ekologi och epidemiologi av fågelburna sjukdomar. Samverkanspartnernas kompetens och kunskap ska utvecklas genom utbyten och förlagd utbildning mellan del olika samverkansaktörerna. Att sprida och öka kunskapen kring fågelburna sjukdomar är till gagn för samhället.

Ytterligare samhällsnytta är att det kan stärka Ottenby som besöksmål och bidra till att utveckla södra Öland.

Avsiktsförklaring kring Tjustbanan

Regionstyrelsen sa för sin del ja till en avsiktsförklaring tillsammans med Västervik kommun kring Tjustbanan mellan Västervik och Linköping. Avsiktsförklaringen gäller framtida insatser och behov på banan. Avsikten är att tydliggöra intentionerna om medfinansiering vid upprustning av banan.

I dagsläget finns dock inga förslag till investeringsobjekt på Tjustbansan. Specifika medel får diskuteras när det finns färdigutredda projekt.

En liknande avsiktsförklaring har upprättats när det gäller Stångådalsbanan.

Egenmonitering införs i slutet av året

I slutet av året kommer patienter med hjärtsvikt och högt blodtryck att få möjlighet att själv göra egna mätningar av sina värden och rapporterar in genom olika IT-lösningar till vården. Regionstyrelsen godkände på onsdagen en plan för att införa så kallad egenmonitering för de patientgrupper och patienter där det anses lämpligt.

Inledningsvis blir det patienter med kronisk hjärtsvikt och högt blodtryck som är aktuelle, men fler medicinska tillstånd kan följa.

För införandet har fyra miljoner avsatt för 2021 och fem miljoner vardera 2022 och 2023. Vidare finns tå miljoner avsatta årligen för nya IT-lösningar.

Allt eftersom arbetet utvidgas och tillämpningen blir mer effektiv ska vinster i andra delar av vården kunna hämtas hem.

Covid-19

Vid regionstyrelsens sammanträden gavs också en ingående information kring covid-19, både när det gäller smittspridningen, trycket på sjukvården och vaccinationsarbetet.

Regionstyrelsen beslutade på onsdagen att avveckla krisledningsnämnden som varit i gång sedan 24 mars förra året. Behovet av snabba politiska beslut anses inte längre lika omfattande då grundläggande strukturer är etablerade.

Industriforum skapas

Ett nytt forum för att öka dialogen mellan industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga organisationer ska skapas. Möten ska hållas fyra gånger per år med syftet att få en gemensam bild av läge och framtida behov, utbyta kunskap och skapa ny gemensam kunskap samt utveckla gemensam beredskap inför kommande utmaningar. Resultat av diskussioner som förs i forumet ska hanteras vidare i befintliga nätverk, strukturer och processer för det regionala arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Sverigedemokraterna yrkade att samtliga partier i regionfullmäktige också ska vara representerade i forumet. Något som dock röstades ned.

SD-förslag avslogs

Med röstsiffrorna 9-2 avslogs ett förslag från SD om att en långsiktig plan ska tas fram för att komma till rätta med underskotten i förvaltningarna. Majoriteten menade att arbetet med att minska underskotten pågår i enlighet med vad som beslutats i regionplanen. Moderaterna och Kristdemokraterna lade ned sina röster.

Valkretsar och mandat oförändrade

Det blir inga förändringar av länets valkretsar inför nästa års val till regionfullmäktige. Antalet mandat kommer också vara oförändrade – 67 stycken. Det föreslås regionfullmäktige godkänna vid sitt nästa sammanträde.

Medborgarförslag och motioner

Ett medborgarförslag och fyra motioner behandlades vid regionstyrelsens sammanträde. De går nu vidare till regionfullmäktige för avgörande:

  • En planskild korsning vid det så kallade Ålemskrysset E22-väg 34 är i dagsläget inte möjlig. Det svaret föreslås på ett medborgarförslag från Patabygdens Samhällsförening. Det finns en begränsad budget kopplat till projektet vilket innebär att genomförandet sker utifrån angivet förslag från Trafikverket eller inte alls. Trafikverket har tagit fram åtgärder som överensstämmer med myndighetens regler kring Vägar och gators utformning (VGU) och får därmed anses korrekt föreslagna.
  • En motion från Jimmy Lord (KD) och Anders Andersson (KD) om en utredning hur elektrifierat flyg kan bidra till att Kalmar Öland Airports framtid säkras föreslås besvarad. Av svaret framgår att det både globalt och nationellt redan pågår ett arbete för utveckling av elektriska plan, till exempel finns det redan i dag elektrifierade flyg för kortare sträckor och få personer. Flera regionala flygplatser tittar gemensamt på möjligheter att utveckla infrastrukturen för elflyg och utbyggnad av infrastruktur finns med i flygplatsens investeringsplan. KD och M ville att motionen skulle bifallas.
  • En motion från Sverigedemokraterna om att utöka antalet avgångar med Öresundståg morgon och kväll från Kalmar C till och från Kastrup föreslås besvarad. I svaret pekas på att det är möjligt att genomföra trafiken rent planeringsmässigt. Det skulle dock innebära ökade kostnader under tider på dygnet då det brukar vara få resenärer. Samtidigt bedöms nuvarande trafikutbud vara tillräckligt för att möta behovet. Tåg som gör det möjligt att resa till och från Kastrup avgår från Kalmar C varje timme kl 05:00-21:00 och ankommer varje timme 07:00-23:00.
  • Det är inte uteslutet att självtester för HPV kan komma att införas som screeningmetod för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Det svaret ges på en motion från Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) om att inför självtester för HPV som screeningmetod samt att åldern för HPV-test höjs från 64 till 73 år. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår ett arbete att starta med självtest av HPV för de som uteblir från besök. Samtidigt med det arbetet förbereds systemet för att ha funktionalitet även för självtest av HPV som screening i syfte att vara väl förberett om förskrifterna ändras. Moderaterna reserverade sig till förmån för ett bifall till motionen.
  • Synpunkter och klagomål som kommer till patientnämnden delas in i olika kategorier beroende på innehåll. En av kategorierna är bemötande. Det svaret ges på en motion från två moderater om att i den blankett som en klagande lämnar in ska det också finnas en ruta för bemötande av personalen.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet