Buss i landsvägstrafik.
Pressmeddelande 2019-09-12

Snabb busstrafik där tåg saknas

På de starka stråk i länet där tågtrafik saknas ska en snabb busstrafik byggas upp.

Det anser kollektivtrafiknämnden som vill att regionstyrelsen ger Kalmar länstrafik i uppdrag att påbörja arbetet.

Där järnväg finns är tåg som regel det naturliga alternativet för att åstadkomma en snabb och tidseffektiv kollektivtrafik. Där tågbanor saknas kan en snabb och tidseffektiv busstrafik enligt Buss Rapid Transit-konceptet (BRT) byggas upp. Konceptet är långsiktigt och innebär till skillnad från en vanlig expressbuss att allt som påverkar kollektivtrafiken täcks in. Det gäller samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationssystem med mera. Målet med BRT-konceptet är att åstadkomma snabba resor med hög komfort och med god koppling till berörda orter.

Arbetet mot snabba bussförbindelser norrut längs väg E22 har redan påbörjats. Som ett steg på vägen har Kalmar länstrafik redan på test, sedan den 17 juni 2019, köpt till trafik så att det finns en daglig förbindelse Oskarshamn-Stockholm tur och retur. Avtalet upphör i januari nästa år. Under hösten kommer därför dialog att föras med trafikföretag för att reda ut förutsättningarna för uppbyggnad av trafik Oskarshamn-Norrköping.

Medborgarförslag

Två medborgarförslag var uppe på kollektivtrafiknämndens bord på torsdagen.

Dels besvarades ett förslag om möjligheten att ta med sig cykel på bussresa från Oskarshamn till Stockholm med att det ska tas upp i nästa upphandling. Det blir möjligt för företag att lämna anbud som tillåter cykel med på bussen. Något krav blir det dock inte i upphandlingen.

Dels föreslår nämnden att regionfullmäktige ska avslå ett förslag om ta bort avgifter för resor till och från vården med specialtransport. I dag är egenavgiften 125 kronor. Under många år har det varit gratis att vid sjukresa åka med allmän kollektivtrafik. I kallelsen till vården finns en kupong för resan med. Detta har i sin tur lett till att behovet av specialtransporter minskat. Egenavgiften täcker idag en del av kostnaderna för att bedriva specialtransporterna. På grund av det ekonomiska läget finns det för närvarande inte möjlighet att erbjuda specialtransporter till och från en vårdenhet utan avgift. KD och M tycker i en protokollsanteckning att det är anmärkningsvärt att de som inte kan nyttja allmän kollektivtrafik tvingas betala egenavgiften medan andra kan åka kostnadsfritt.

Motion om sommarlovskort

Vänsterpartiet i Kalmar län vill i en motion att sommarlovskorten i kollektivtrafiken för ungdomar i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet som fanns 2018 bör återinföras. Kollektivtrafiknämnden besvarar motionen med att stödet som gjorde sommarlovskorten möjliga under fjolåret drogs in av staten. Stödet kompenserade intäktsbortfallet för Kalmar länstrafik, administration och tillverkning av kort samt förstärkningstrafik vid belastade avgångar. Inför sommaren 2019 erbjuds kommunerna i länet att köpa sommarlovskort till sina ungdomar. Det var dock bara Borgholms kommun som gjorde detta.

Motionen går nu vidare till regionfullmäktige för slutbehandling.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet