Pressmeddelande 2021-03-17

Stöd till personalen i covid-vården

10,3 miljoner kronor går till en särskild satsning i kris-, samtals- och traumastöd för hälso- och sjukvårdspersonal i samband med covid-19.

Stödet kommer att erbjudas både individuellt och i grupp via regionens företagshälsovård. Det kommer att gå både till medarbetare och chefer. En del av stödet kommer också att kopplas direkt till arbetsplatser och arbetsgrupper i form av föreläsningar, lagutveckling, hälsofrämjande aktiviteter eller andre aktiviteter för att bidra till energi och lust för verksamheten framöver.

Mest pengar går till personal på länets sjukhus – 5,5 miljoner. Primärvården får en miljon, psykiatriförvaltningen och regionservice en halv miljon vardera. Resterande medel används för att utöka resurserna på företagshälsovården och att skapa ett krisstöd för medarbetare dygnet runt. Totalt 2,6 miljoner. 200 000 kronor går till regiondirektörens stab.

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna var inte nöjda med att det inte fanns några förslag om återhämtning och vila och reserverade sig. V ville återremittera frågan för att ta fram åtgärder för hur kompledighet för övertidsarbete ska erbjudas, M och KD ville att regionstyrelsen skulle besluta att de som haft en extra tung arbetsbörda borde få möjlighet till extra ledighet.

Högre sjuktal under 2020

Pandemin ger också utslag i sjukfrånvaron i regionen. I det hälsobokslut som regionstyrelsen godkände på onsdagen framgår att den trend med minskande sjuktal som setts sedan 2017 brutits. 2020 var sjukfrånvaron 6,1 procent mot 5,2 procent 2019. En förklaring kan vara att alla i samhället uppmanats att stanna hemma från jobb vid symtom på covid-19 för att därigenom minska smittspridningen. Det senare märks också i det så kallade frisktalet. Förra året hade 52,6 procent av medarbetare en sjukfrånvaro på högst fem dagar under året. För 2019 var motsvarande siffra 63,9 procent.

När det gäller pandemin har 417 händelser anmälts som skador eller tillbud i samband med covid-19. Det kan handla om att man blivit smittad eller löpt risk för att bli smittad.

Region Kalmar läns direkta kostnad för sjuklön under 2020 var 58,6 miljoner kronor, 16,4 miljoner mer än 2019. Regionen har dock kompenserats av staten för en del av ökning vilket minskat kostnaden.

När det gäller regionens hälsosatsningar för personalen var det 61 procent som utnyttjade friskvårdsbidraget förra året mot 53,2 procent 2019. 770 medarbetare utnyttjade också förmånen att hyra en cykel under 2020, vilket lett en avsevärd ökning av personer som cyklar till jobbet.

När det gäller sjukskrivningstalen ansåg regionstyrelsen att det inte tillfredsställande att andelen sjukskrivna bland kvinnor är betydligt högre än i förhållande till män. Analys med åtgärder togs fram före pandemin år 2019.  Analysen med åtgärder ska följas upp i personalutskottet och uppdateras vid behov.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet var inte helt höjda utan ville ha en skarpare skrivning om vidare åtgärder och en analys varför arbetet mot ojämställd sjukfrånvaro inte burit frukt.

Hälsosamtal skjuts upp

För tredje gången skjuts starten för de riktade hälsosamtalen det år då invånare i länet fyller 40, 50 och 60 år framåt i tiden. Det är covid-19-pandemin som är orsaken till att hälsosamtalen nu först beräknas komma igång 1 januari 2022 istället för i september i år.

Hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län behöver i år fokusera på vaccinationerna av befolkning.

Pandemin syns i patientnämndens ärenden

Ärendena till patientnämnden i Kalmar län minskade med 18 procent förra året. Något som var en direkt konsekvens av pandemin.

Totalt visar patientnämndens verksamhetsberättelse 632 registrerade ärenden 2020, vilket är det lägsta antalet på fem år. De mest vanliga ärendetyperna handlar liksom tidigare år om delaktighet, undersökning/bedömning och resultat.

Under året har tre olika rapporter tagits fram. En av dem Klagomål relaterade till covid-19 omfattar 62 ärenden från mars till december 2020 som på något sätt handlar om covid-19. En tredjedel av dessa handlar om säkra vårdbesök och oro för smitta i samband med vårdbesök. Andra frågor som tagits upp är testning, uppskjuten vård, vård vid bekräftad covid-19, avlidna i covid-19 och närståendeperspektiv.

Patientnämnden är en del av regionen men opartisk och fristående från de vårdgivare som möter patienten inom hälso- och sjukvården. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och tar inte ställning till om vårdgivaren gjort rätt eller fel utan ska fungera som en länk mellan patienter och vården. Förutom all offentlig hälso- och sjukvård i länet handlägger också patientnämnden synpunkter gällande länets tolv kommuner och de privata aktörer som har avtal med regionen.

Kritik mot Trafikverkets bedömning

Region Kalmar län riktar skarp kritik mot Trafikverkets förslag att undanta Stångådalsbanan, Tjustbanan och väg 35 från det som betraktas riksintresse.

Länsstyrelsen som är remissinstans när det gäller förslaget har bett om regionens synpunkter.

Region Kalmar län vänder sig mot att Trafikverkets utpekande av vad som är av riksintresse kan uppfattas som godtyckligt då man inte längre utgår från Boverkets kriterier för riksintresse.

På flera punkter motsätter sig regionen Trafikverkets bedömning. Det gäller bland annat godshanteringen från Södra Cells massafabrik i Mönsterås söderut till Kalmar som går på Stångådalsbanan. Det anses anmärkningsvärt att just denna sträcka tagits bort inte minst då en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart är utpekat uppdragsområde för Trafikverket.

Regionen pekar också på att anslutningen till nya stambanor gör det än viktigare med goda förbindelser norrut till Linköping. Inte minst om det inte blir några stopp i Värnamo, Alvesta eller Växjö. Regionen bedömer att det ”är en förutsättning för att säkra länets framtida tillgänglighet till en ny stambana.” Inte minst gäller det en direktanslutning till en framtida ny station i Linköping.

Sammantaget för de två tågbanorna och riksväg 35 är att de är de naturliga anslutningarna mellan tillväxtmotorn Kalmar, den regionala kärnan Västervik och tillväxtmotorn Linköping.

2,7 miljoner till klimatkompensation

Region Kalmar län kommer att klimatkompensera med 2,7 miljoner under 2021. Kompensationen beräknas på regionens kostnader för flygresor under 2019 – 6,7 miljoner.

Kompensationen fördelas på 1,2 miljoner till inköp  av biojetmedel, 300 000 kronor för fortsatt utbyggnad av infrastruktur för elbilar och 1,2 miljoner till robust cirkulär materialförsörjning inom vården.

Det sistnämnda handlar om att ersätta engångsmaterial med produkter som går att sterilisera och använda igen. Det handlar exempelvis om operationsinstrument och textilier. Dels minskar det sårbarheten kring leveranser, dels minskas de indirekta koldioxidutsläppen.

Rehabiliteringsbassäng byggs om

Regionstyrelsen sa på onsdagen ja till en ombyggnad av rehabiliteringsbassäng vid Västerviks sjukhus. Kostnaden beräknas till 30,4 miljoner kronor. Bassängen behöver byggas om för att kunna användas för habilitering med motorisk träning när den nuvarande bassängen vid Skeppargården avvecklas. Ombyggnaden startar i april.

Begränsat värde med väntetidsportal

Det går redan i dag att se aktuella väntetider på vantetider.se. Att bygga upp motsvarande regionala väntetidsportal med i stort sett samma innehåll har ett begränsats mervärde för befolkningen, men leder till kostnader och administration för att hålla den aktuell.

De svaret får Sverigedemokraterna på en skrivelse om att väntetiderna ska finnas på 1177.se för Kalmar län. Det pekas också på att under hela pandemin har ett av de prioriterade budskapen varit att man ska söka vård vid allvarliga tillstånd. Något som SD vill ha en kampanj kring.

Sverigedemokraterna yrkade vid sammanträdet att länken till vantetider,se ska finnas på 1177.se och att informationsmaterial om att söka vård ska skickas ut i samband med vaccinationerna mot covid-19.

Motioner och medborgarförslag

Sammanlagt sju motioner och ett medborgarförslag behandlades av regionstyrelsen vid onsdagens sammanträde. Samtliga går nu vidare för beslut i regionfullmäktige.

  • Det är inte genomförbart att växla semesterdagstillägg mot semester. Det svaret får Vänsterpartiet på en motion. Anledningarna är dels juridiska, dels utifrån verksamhetens bedömning om det är praktiskt genomförbart. Juridiskt har frågan aldrig prövats mot semesterlagen, praktiskt har verksamheterna redan i dag en utmaning att lösa önskade semesterförläggning. Förutom V ville också M och KD att motionen skulle bifallas.
  • I en motion har Moderaterna föreslagit att alla som slutar sin anställning ska erbjudas ett avgångssamtal med en tredje neutral part. I svaret framgår dels att det finns möjlighet att någon annan än den närmaste chefen kan ha samtalet, dels att den avgångsenkät som skickas ut till den som slutar är anonym och kan utvecklas.
  • En motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om att personliga tjänster inom regionen regelbundet ska prövas mot en återgång till ordinarie tjänst för dem under 55 år avslås. Motiveringen är att det enbart är vid synnerliga skäl som yngre medarbetare kan bli aktuella för personliga tjänster. I dagsläget rör det sig om sex personer under 50 år. Det pekas på att regionen har samma rehabiliteringsansvar oavsett anställning. Det finns också möjlighet till utveckling inom den personliga tjänsten. M och KD ville att motionen skulle återremitteras.
  • Sedan 1 januari 2021 gäller Seniorkort plus i länstrafiken under hela dygnet lördagar och söndagar. I övrigt gäller det 9-15 och 18-00 på vardagar och röda dagar som infaller på måndag-fredag. Det svaret ges på en motion från Sverigedemokraterna om att utvidga seniorkortets giltighet på lördagar, söndagar och helgdagar. SD ville att motionen skulle bifallas.
  • En motion från Vänsterpartiet om jämlik och hållbar kollektivtrafik tar upp att en jämställdhetsanalys ska göra vid planering av kollektivtrafiken, att det ska vara möjligt att ta cykel med på buss och tåg och att trafiklinjer och närtrafik ska ses över så att alla skolungdomar kan använda fritidskortet föreslås besvarad. I svaret framgår att jämställhetsfrågor utgör en naturlig del av utvecklings- och planeringsarbetet av kollektivtrafiken. När det gäller cyklar ska det tas upp vid nästa bussupphandling. Cyklar är tillåtet att ta med på Öresundstågen och Krösatågen, men inte i Kustpilentågen. De nya tåg som upphandlas ska alla kunna transportera cyklar. På det tredje förslaget blir svaret att trafiken skulle behöva utvidgas på platser med svagt resandeunderlag. Det är inte ekonomiskt genomförbart. V ville att motionen skulle bifallas.
  • En motion från Michel Erlandsson (SD) om att regionen ska ta fram en industriplan för att trygga länets industri och göra det möjligt för fler arbetstillfällen besvaras med att arbetet redan pågår. I svaret pekas på dels ”Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027” som ska bidra till industrins utveckling, dels pågående arbete inom kompetensförsörjning. SD ville bifalla motionen.
  • I en motion från vänsterpartisterna Linda Fleetwood och Lena Granath efterlyses innovationsstöd till företag som bryter könsmönstren och företag som satsar på grön omställning. Motionen besvaras med en redovisning av flera projekt som pågår inom området. V ville bifalla motionen, SD ville avslå den.
  • Ett medborgarförslag om att det ska skickas ut en p-biljett till sjukhusparkering i samband med kallelse till besök avslås. Dels är tillgången på p-platser begränsad, dels skulle fri parkering innebära utebliven finansiering av regionens parkeringsplatser. M, KD och SD ville att medborgarförslaget skulle bifallas.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet