Pressmeddelande 2021-05-12

Stor osäkerhet i ekonomisk prognos

Region Kalmar län beräknas göra ett resultat på 208 miljoner kronor för 2021, vilket är i nivå med budget. Det visar årets första ekonomiska helårsprognos.

Osäkerheten är dock stor då pandemin fortfarande har stor påverkan. Merkostnaderna för covid-19 beräknas i prognosen efter mars månad till totalt 207 miljoner kronor, pengar som staten endast delvis kommer att skjuta till enligt hittills fattade beslut.

Förutom ökade kostnader i vården märks pandemin i form av minskade intäkter för framför allt Kalmar länstrafik då färre åker buss, men också inom folktandvården.

Lönekostnader har hittills i år ökat med 6,6 procent, vilket överstiger löneavtal men är främst ett resultat av de extra covidrelaterade ersättningar som betalades ut i början av året. Övertid och fyllnadstid har ökat med 22 procent under de tre första månaderna. Samtidigt har dock kostnaderna för bemanningsbolag minskat något och blir marginellt lägre på helåret och väntas uppgå till 228 miljoner. Både den somatiska vården på sjukhus och primärvården har hittills minskat sina kostnader för bemanningsbolag medan psykiatrin ökat något.

Pandemin leder dock inte bara till ökade kostnader utan också minskningar. Kostnaderna för kurser och konferenser har minskat med 13 miljoner kronor eller 44 procent i och med en övergång till digitala möten.

Helt avgörande för hur ekonomin utvecklas både nationellt och för regionen är hur vaccinationerna fortlöper och hur smittspridningen utvecklas. Nationella prognoser talar om en konjunkturåterhämtning andra halvåret med fler arbetade timmar och en förbättring av skatteunderlaget.

Tillgänglighet

I mars passerade Region Kalmar län en milstolpe när det gäller antalet invånarkonton i e-tjänsten på 1177.se. Totalt 200 331 länsbor har nu ett konto, en ökning med 14 000 konton sedan årsskiftet. Tillsammans gjorde de totalt 433 989 inloggning i e-tjänsterna, vilket också det är den högsta siffran någonsin. 19 892 ärenden genomfördes i e-tjänsterna.

För 1177 Vårdguiden på telefon var medelväntetiden 37,17 minuter i april, vilket är en försämring mot tidigare månader. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 5 procent.

I primärvården fick 79 procent av patienterna som i mars vände sig till sin hälsocentral träffa medicinsk personal inom tre dagar, vilket är något under riket. 100 procent av de som sökte sig till barn- och ungdomshälsan fick i april en tid inom tre dagar.

Tillgänglighet till vård påverkas av pandemin. Trots det är Kalmar län en av de regioner som ligger på den övre halvan i landet. 62 procent av patienterna i Kalmar län fick i mars en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 55 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 86 procent i jämförelse med 72 procent för hela landet.

I Västervik var 91 procent och i Oskarshamn var 83 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i mars färdigbehandlade inom fyra timmar, medan 71 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

När det gäller barn- och ungdomspsykiatrin fick omkring drygt 80 procent av patienterna tid till ett första besök inom 30 dagar i mars. Det kan jämföras med snittet för hela landet – 55 procent. Däremot är tillgängligheten till behandling och fördjupad utredning sämre. Till behandling fick 58 procent tid inom 30 dagar och till fördjupad utredning under 34 procent.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet