Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Gul profilbild.
Pressmeddelande 2022-05-12

Stor osäkerhet i ekonomisk prognos

Region Kalmar län beräknas göra ett nollresultat för 2022, vilket är 195 miljoner sämre än budget. Det visar årets första ekonomiska helårsprognos efter mars.

Osäkerheten är dock stor. Två orosmoln påverkar utvecklingen. Dels gäller det pandemin, dels konsekvenserna av kriget i Ukraina.

Även om smittspridningen avtagit förekommer fortfarande merkostnader i verksamheten med anledning av pandemin och framtiden är svår att förutse. Merkostnader har förekommit till följd av extra bemanning i vissa delar av verksamheten. Samtidigt har sjukfrånvaron under årets första tre månader varit högre än normalt – 8,17 procent. Trafikintäkterna har heller ännu inte kommit tillbaka i normal omfattningen efter pandemin.

En annan faktor som påverkar ekonomin är Rysslands invasion av Ukraina. Helårsprognosen påverkas av kostnader för beredskap och prisökningar främst när det gäller byggnation, energi och livsmedel. Oron på de finansiella marknaderna kommer att innebära kraftiga svängningar i regionens placerade pensionsmedel. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen i helårsprognosen är just orealiserade förluster i placerade pensionskapital, totalt 202 miljoner kronor.

Lönekostnader har hittills i år ökat med 1,6 procent. Övertid och fyllnadstid har ökat med 8 procent under de tre första månaderna. Samtidigt har kostnaderna för bemanningsbolag ökat med 21,4 procent under första kvartalet. Helårsprognosen för hyrpersonal uppgår till 240 miljoner, vilket är på samma nivå som förra året.

Fler åker kollektivt igen

Den senaste statistiken från Kalmar länstrafik visar på en ökad biljettförsäljning i samtliga biljettslag. I mars och april såldes fler enkelbiljetter, 30-dagarsbiljetter och seniorbiljetter än under samma månader pandemiåren 2020 och 2021. Biljettförsäljningen låg också över 2019 års siffror.

Däremot har länstrafiken ännu inte hämtat igen antalet resor. Fortfarande är siffrorna något lägre än 2019 men ökar för varje månad. I takt med ett ökat resande har också självfinansieringsgraden ökat och var i mars drygt 45 procent.

Aktuell tillgänglighet till vård

Primärvården har en tillgänglighet lite över genomsnittet för landet. 85 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i mars fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 81 procent. 96 procent av de som ringde sin hälsocentral fick våren 2022 kontakt samma dag, rikssnittet var samtidigt 89 procent. 96,9 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under april fick tid inom tre dagar.

För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga knappt 27 minuter i april, vilket är en förbättring sedan april förra året. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var sju procent.

1177.se som är den första ingången till vården har haft en kraftig ökning av alla sina parametrar under de senaste två åren. I april gjordes 239 107 besök i länet på sidan. Allt fler skapar också ett invånarkonto på 1177.se. I april var det 218 447 länsbor som anslutit sig.

73 procent av patienterna i Kalmar län fick i mars en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 58 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första kontakt var 81 procent i jämförelse med 70 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de allra bästa i landet.

Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 88 procent och vid Västerviks sjukhus 79 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i mars färdigbehandlade inom fyra timmar, medan omkring 64 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

Drygt 80 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i mars. Däremot fick bara knappt 35 procent tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar.

Kärvt vid sjukhusen inför sommaren

Bemanningsläget inför sommaren bedöms som kärvt på länets sjukhus. Det framgick av hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvists redovisning inför regionstyrelsen.

Det kan komma att leda till något färre vårdplatser. Generellt sett är läget bättre i norra länet än i södra länet. Men det finns också i norr vissa verksamheter där bemanningen kan bli problematiskt, exempelvis vid förlossningen på Västerviks sjukhus.

Arbetet med att lösa sommarbemanningen på länets sjukhus pågår intensivt och mycket återstår att göra.

Inom psykiatrin ser bemanningsläget genom olika åtgärder bättre ut förutom inom heldygnsvården vid barn- och ungdomspsykiatrin.

Hälsocentralerna i länet kommer att ha öppet som vanligt under sommaren.

Uppdaterad 12 maj 2022 Lämna synpunkter på innehållet