Bild på Kalmar centralstation
Pressmeddelande 2020-08-26

Två stationer istället för en i Kalmar

Två tågstationer istället för en. Det föreslås i den utredning som Kalmar kommun gjort när det gäller den framtida placeringen av Kalmar centralstation.

Utredningen presenterades inför kollektivtrafiknämnden på onsdagen av representant från Kalmar kommun.

För att kunna harmonisera en god stadsutveckling med möjlighet för tågresenärer att ta sig hela vägen till centrala Kalmar förslås två stationslägen i Kalmar. I utredning är det mest kostnadseffektiva förslaget att uppgradera den befintliga stationen genom att stärka spår- och tågkapaciteten samtidigt som ett nytt stationsområde som komplement till centralstationen etableras vid Brageplan i Kalmar. Stationsområdet vid Brageplan är tänkt att få två spår för möjlighet till tågmöten. Vid Brageplan finns då möjlighet att utöka stationsområdet till en ny centralstation i ett längre framtidsperspektiv.

Bakgrunden till förslaget är att Kalmar växer och allt fler väntas resa till och från staden i framtiden. Centralstationens placering i Kalmar har länge diskuterats. Placering är fördelaktig för kollektivtrafikresenärer som kan resa hela vägen in till stadens centrum. Men samtidigt skapas trafikproblem då det ofta är bomfällningar över tre järnvägsövergångar i centrala Kalmar. En tredje aspekt är att stationens läge inte är klimatsäkrad då den enbart ligger 1,5 meter över havsnivån. 

Utredningen som delfinansierat av Region Kalmar län är nu överlämnad till Trafikverket och deras Åtgärdsvalsstudier (ÅVS).

Underskott på 100 miljoner i spåren av covid-19

I spåren av covid-19-pandemin har resandet med Kalmar länstrafik halverats. Något som märks i det ekonomiska resultatet. Det minskade resandet medför mindre biljettintäkter samtidigt som kostnaden för kollektivtrafiken är oförändrad då länstrafiken kör med ordinarie trafikutbud. Detta på rekommendation av Folkhälsomyndigheten för att minska risken för trängsel ombord.

Den ekonomiska prognosen efter juli visar ett förväntat underskott på knappt 100 miljoner kronor. Detta är cirka tio miljoner kronor mindre i underskott jämfört med det som presenterades i april.  

Det är främst sänkta färdtjänstkostnader som förbättrar den ekonomiska prognosen De minskade biljettintäkterna står fortsatt för knappt 100 miljoner kronor av det förväntade underskottet.

Nytt avtal om tågtrafiken

Kalmar länstrafik bedriver på uppdrag från Region Kalmar län tågtrafik på sträckorna Kalmar–Linköping och Västervik–Linköping. Då tågtrafiken sträcker sig in i Östergötland har Region Kalmar län och Region Östergötland ett samarbetsavtal för hur trafiken på sträckorna ska bedrivas. Avtalet gäller villkoren för samverkan och Region Östergötlands medfinansiering. Ett nytt avtal har nu tagits fram som sträcker sig fram till december 2033.

Kollektivtrafiknämnden godkände för sin del avtalet på onsdagen. Frågan går nu vidare till regionstyrelsen.

Svårt att utreda en utökning av seniorbiljett

Att under rådande covid-19-pandemi göra en beräkning av kostnaden för en utökning av seniorbiljettens giltighet ger inga relevanta uppgifter.

Det svaret föreslås ges på en motion från Sverigedemokraterna om att en utredning ska ta reda på kostnaden för att utöka seniorbiljettens till att också gälla hela lördagar, söndagar och helgdagar. Enligt dagens regelverk är det inte tillåtet att resa med seniorbiljetten mellan kl. 06.00-09.00 och 15.00-18.00 oavsett dag i veckan.

Resandet med seniorbiljetten har de senaste månaderna minskat drastiskt. För att kunna göra en uttömmande och rättvis utredning krävs en återgång till resandevolymer innan covid-19. Möjligheten att se över en utökning av seniorbiljetten kan ske först när konsekvenserna av covid-19-pandemin kan överblickas. SD ville att motionen skulle bifallas.

Motionen går vidare till regionfullmäktige för slutbehandling.

Läs mer

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet